Input:

47/1952 Sb., Vládní nařízení o státní energetické inspekci, platné do 13.7.1962 Archiv

č. 47/1952 Sb., Vládní nařízení o státní energetické inspekci, platné do 13.7.1962
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. září 1952
o státní energetické inspekci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Účel nařízení.
Aby bylo účinněji zajištěno hospodárné používání elektřiny a prohloubena kontrola hospodaření elektřinou, zřizuje se státní energetická inspekce.
§ 2.
Orgány státní energetické inspekce.
(1)  Státní energetická inspekce se zřizuje při ministerstvu paliv a energetiky.
(2)  V čele státní energetické inspekce stojí hlavní inspektor, jehož jmenuje a odvolává ministr paliv a energetiky.
(3)  Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je ministr paliv a energetiky.
(4)  Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů, které jmenuje a odvolává hlavní inspektor.
§ 3.
Rozsah kontrolní činnosti.
(1)  Orgány státní energetické inspekce kontrolují pravidelně přímo u odběratelů elektřiny, s výjimkou domácností, dodržování předpisů a opatření k hospodárnému užívání elektřiny; zejména kontrolují:
a)  stav elektrického zařízení, pokud jde o hospodárnost při užívání elektřiny;
b)  tvorbu, zpevňování a dodržování norem pro spotřebu elektřiny na výrobní jednotku;
c)  dodržování přídělů elektřiny, odběrových diagramů a jiných regulačních opatření.
(2)  Orgány státní energetické inspekce kontrolují dále výrobu a dodávku elektřiny závodních elektráren pro veřejnou síť i pro účelovou výrobu podle hospodářského plánu a dodávkových diagramů.
(3)  V objektech vojenské správy a národní bezpečnosti provádějí orgány státní energetické inspekce kontrolu podle zvláštních předpisů vydaných ministrem paliv a energetiky v dohodě s ministrem národní obrany, po případě s ministrem národní bezpečnosti.
§ 4.
Ukládání pokut závodům.
Orgány státní energetické inspekce mohou uložit pokutu od 2000 ,- Kčs do 100 000,- Kčs závodům, ústavům, úřadům a jiným organisacím (dále jen „závody”):
a)  za nedodržování odběrového diagramu,
b)  za plýtvání elektřinou a soustavné neodůvodněné nedodržování norem spotřeby elektřiny,
c)  za překročení přídělu elektřiny,
d)  za nesplnění operativních příkazů elektrárenského dispečera,
e)  za nesplnění dodávky elektřiny závodní elektrárnou podle dodávkového diagramu.
§ 5.
Ukládání pokut zaměstnancům.
Orgány státní energetické inspekce mohou uložit pokutu od 200,- Kčs až do 10 000,- Kčs ředitelům (vedoucím) a hlavním energetikům závodů, po případě vedoucím závodních elektráren:
a)  za nedodržování odběrového diagramu,
b)  za překročení přídělu elektřiny,
c)  za nesplnění operativních příkazů elektrárenského dispečera,
d)  za nesplnění dodávky elektřiny závodní elektrárnou podle dodávkového diagramu.
§ 6.
Ukládání pokut.
(1)  O uložení pokut rozhodují krajští inspektoři.
(2)  O odvolání z rozhodnutí krajských inspektorů rozhoduje hlavní inspektor proti jeho rozhodnutí