Input:

468/1991 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném k 25.1.2001, platné do 3.7.2001 Archiv

č. 468/1991 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném k 25.1.2001, platné do 3.7.2001
[zrušeno č. 231/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 30. října 1991
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
597/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění (7 novelizačních bodů)
36/1993 Sb.
(k 30.12.1992)
mění, doplňuje v § 9 mění odst. 3, 4 a 6, vypouští odst. 2 v § 12 a odst. 1 v § 23, vypouští § 26, vkládá nový § 28a)
253/1994 Sb.
(k 1.4.1995)
mění, doplňuje (§ 9 odst. 6, v § 19 doplňuje odst. 5, v § 20 odst. 3 doplňuje písm. e))
40/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
mění, doplňuje (v § 6 odst. 1 se vypouštějí písm. c) a d), v odst. 2 písm. b), c) a d), vkládá nový § 6a, mění § 8 písm. d)
237/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje (§ 5 písm. f)
301/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje (39 novelizačních bodů)
(k 1.7.1996)
§ 7 odst. 2
135/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje (10 novelizačních bodů)
(k 1.1.1998)
§ 7 odst. 2
46/2000 Sb.
(k 14.3.2000)
mění, vkládá nové § 5a až 5g,
v § 6 doplňuje odst. 4
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
ruší § 26 (byl již vypuštěn 36/1993 Sb.)
39/2001 Sb.
(k 25.1.2001)
ruší § 9, včetně pozn. pod čarou č. 6)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Působnost zákona
Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového a televizního vysílání.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) rozhlasovým a televizním vysíláním (dále jen „vysílání“) šíření programů nebo obrazových a zvukových informací prostřednictvím vysílačů, kabelových rozvodů, satelitů a jiných prostředků určených k příjmu veřejnosti;
b) programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů;
c) pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část vysílání;
d) lokálním programem program vytvářený v místně omezené oblasti a pro tuto oblast určený;
e) reklamou jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu (dále jen „reklama“);
f) sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení takové osoby.
(2) Za vysílání podle tohoto zákona se nepovažuje šíření rozhlasového a televizního signálu určeného pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše sto účastníků s přijímači podléhajícími ohlašovací povinnosti. Tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.
§ 3
(1) Provozovatelem vysílání (dále jen „provozovatel“) je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen „provozovatel ze zákona“) nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen „provozovatel s licencí“) anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen „provozovatel s registrací“).
(2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a ne změněnému šíření již vysílaných programů.
(3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.
ČÁST DRUHÁ
OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ
§ 4
Obsah programů
(1) Provozovatelé vysílají programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.
(2) Provozovatelé poskytují