467/2003 Sb., Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném k 1.8.2011

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 467/2003 Sb.
[zrušeno č. 110/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2003
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
276/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
v § 2 mění odst. 1, mění slova v § 3 a 4, mění slova v příloze č. 1, nové znění přílohy č. 2
72/2007 Sb.
(k 4.4.2007)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
203/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen „zákon“) k provedení § 131 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláškou se stanoví vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího používání včetně inventarizace a evidence. Vyhláškou se dále stanoví způsob nakládání s poškozenými tabákovými nálepkami. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Vzor, rozměry a umístění tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty „Česká republika“ v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části „převázány“ třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro cigarety vytištěny černou barvou cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen „balení“) a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena pro konečného spotřebitele je uvedena v celých korunách . Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos vytištěny černou barvou počet kusů v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně; pro tabák ke kouření množství tabáku v kilogramech v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.
(2) Tabáková nálepka může být naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení a usnadnilo se otevírání balení.
(3) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na určenou část balení, která je uzpůsobena k otevírání, a to tak, aby nebylo možné bez viditelného poškození tabákové nálepky balení otevřít. Balení může mít pouze jednu část uzpůsobenou k otevírání.
§ 3
Vzor oprávnění úřední osoby celního úřadu ke vstupu do objektů výrobce, oprávněného příjemce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek
Vzor oprávnění úřední osoby celního úřadu ke vstupu do objektů výrobce, oprávněného příjemce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek (dále jen „odběratel“) spojeného s kontrolou distribuce a užití tabákových nálepek, které je vydáváno Celním úřadem Kolín (dále jen „pověřený celní úřad“), je uveden v
 
 Nahoru