466/2011 Sb., Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony , ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 466/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
§ 1
Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.
§ 2
Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 3
V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 340/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 5
V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se odstavec 5 zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
§ 6
V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státní statistické službě
§ 7
V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 8
V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 16c se zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 9
§ 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna insolvenčního zákona
§ 10
V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákoníku práce
§ 11
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
 
 Nahoru