Input:

465/2009 Sb., Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu Archiv

č. 465/2009 Sb.
[zrušeno č. 298/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2009
o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“),
b) postup zaznamenávání údajů o podporách malého rozsahu do centrálního registru.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá poskytovatelem veřejné podpory1) na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie2) ,
b) rozhodným obdobím současné a dvě předchozí účetní období3) a pro příjemce, který není účetní jednotkou, současný a dva předchozí kalendářní roky,
c) kurzem přepočtu kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu,
d) identifikací příjemce takové údaje, které jednoznačně určují fyzickou anebo právnickou osobu jakožto příjemce podpory malého rozsahu, a to u
1. fyzické osoby alespoň jméno a příjmení, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo místa podnikání,
2. právnické osoby alespoň obchodní jméno, identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo a adresa sídla.
§ 3
Obsah a rozsah údajů
Poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává do centrálního registru tyto údaje:
a) identifikace příjemce podpory malého rozsahu,
b) vymezení účetního období používaného příjemcem,
c) výše příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu určená v Kč nebo EUR zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa,
d) identifikace oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu,
e) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,
f) identifikace