464/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění účinném k 1.6.2011

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 464/2005 Sb.
[zrušeno č. 120/2016 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2005,
kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
246/2010 Sb.
(k 1.9.2010)
mění v příloze č. 3 bod 2 písm. a)
246/2010 Sb.
(k 1.6.2011)
mění přílohy
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 7, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2, 6, 7 a 8 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) , kterými jsou stanoveny technické požadavky na následující druhy měřidel
a) vodoměry,
b) plynoměry,
c) elektroměry,
d) měřidla tepla,
e) měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda,
f) váhy s automatickou činností,
g) taxametry,
h) ztělesněné míry,
i) měřidla pro měření rozměrů,
j) analyzátory výfukových plynů.
(2) Měřidla uvedená v odstavci 1 jsou stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 zákona, jestliže jsou určena k používání pro měření
a) v závazkových vztazích,
b) při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
c) v souvislosti s ochranou životního prostředí,
d) při zajištění bezpečnosti zdraví při práci,
e) v souvislosti s ochranou zdraví,
f) v souvislosti s ochranou veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy2) .
§ 2
Základní pojmy
V tomto nařízení se za
a) měřidlo považuje jakékoliv zařízení nebo systém s měřicí funkcí, které je uvedeno v § 1,
b) samostatnou podsestavu považuje technické zařízení, které je uvedeno v přílohách č. 3 až 12 k tomuto nařízení a které může fungovat nezávisle a tvoří měřidlo společně s dalšími samostatnými podsestavami, se kterými je kompatibilní, nebo s měřidlem, se kterým je kompatibilní,
c) přídavné zařízení považuje technické zařízení, které není samostatnou podsestavou, které tedy není ani součástí měřidla a které ve spojení s měřidlem zabezpečuje některé specifické funkce,
d) vodoměr považuje měřidlo určené k měření, zaznamenávání a indikaci objemu vody protékající měřicím snímačem za podmínek měření, které je určeno pro měření objemů čisté studené nebo teplé vody v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu,
e) plynoměr považuje měřidlo určené pro měření, zaznamenávání a indikaci množství (objem nebo hmotnost) jím protečeného topného plynu, které je určeno pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu,
f) elektroměr k měření činné energie považuje měřidlo měřící činnou elektrickou energii spotřebovanou v elektrickém obvodu, které je určeno pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu,
g) měřidlo tepla považuje měřidlo, které je určeno pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu a které je navrženo pro měření tepla, které se ve výměníku tepla předává kapalině nazývané teplonosná kapalina,
h) měřicí systém pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda považuje zařízení navržené pro kontinuální měření, zaznamenávání a indikaci množství kapaliny protékající měřicím převodníkem v uzavřeném a zcela zaplněném potrubí za podmínek měření,
i) váhy s automatickou činností považuje zařízení, které určuje hmotnost produktu bez zásahu operátora a
 
 Nahoru