Input:

46/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 46/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 34/2023 Sbírky zákonů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 3, § 12a odst. 6, § 12b odst. 6, § 17 odst. 1 a § 22 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb., vyhlášky č. 31/2018 Sb., vyhlášky č. 159/2019 Sb. a vyhlášky č. 346/2021 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/277.”.
2. V § 1 písmena c) až f) znějí:
„c)  údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12a odst. 6 zákona,
d)  údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12b odst. 6 zákona,
e)  údaje o využívání licence, o kterých informuje právnická osoba, které byla udělena licence,
f)  údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu.”.
3. § 4 až 6 včetně nadpisů znějí:
㤠4
Údaje o využívání licenčního potvrzení
Údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12a odst. 6 a § 12b odst. 6 zákona, stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Údaje o využívání licence
Údaje o využívání licence, o kterých informuje právnická nebo fyzická osoba, které byla udělena licence, stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.
§ 6
Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu
Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.”.
4. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d) bod 3 včetně Technické poznámky zní:
„3. ,zbraňové podpěry‚,
Technická poznámka:
Pro účely bodu SVMe 1 d) 3. se ,zbraňovými podpěrami‚ rozumí upínací zařízení určené k upevnění zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo”, plavidlo nebo konstrukci.”.