Input:

46/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím Garance

č. 46/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. března 2012 byla v Bruselu přijata Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 6. března 2019, byla uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Smlouvy, dne 3. dubna 2019.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 2 dne 1. ledna 2013. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě článku 15 Smlouvy dne 3. dubna 2019.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ
V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI
BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU,
DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO,
ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ŘECKOU REPUBLIKOU,
ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU,
ITALSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU,
LITEVSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, MAĎARSKEM,
MALTOU, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU,
POLSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, RUMUNSKEM,
REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU,
FINSKOU REPUBLIKOU A ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, MAĎARSKO, MALTA, NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, RAKOUSKÁ REPUBLIKA, POLSKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, RUMUNSKO, REPUBLIKA SLOVINSKO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA A ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
dále jen „smluvní strany“,
S VĚDOMÍM, že mají coby členské státy Evropské unie povinnost považovat své hospodářské politiky za věc společného zájmu,
PŘEJÍCE si usnadnit podmínky pro silnější hospodářský růst v Evropské unii a rozvíjet za tímto účelem stále užší