Input:

46/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti Garance

č. 46/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 10. ledna 2018 a 11. dubna 2018 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.1)
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstupuje Dohoda v platnost dne 24. září 2019 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti.
Anglické znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

DPT.2701.6.2018/1
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má tu čest navrhnout uzavřeni následující Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen „Dohoda“):
1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.
2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody, uvedené v odstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti, včetně čl. 12 odst. 3.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasí s návrhem této nóty, tato nóta spolu s nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty, potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.
Varšava, 10. ledna 2018
Velvyslanectví České republiky
ve Varšavě
  
PŘEKLAD

Č.