46/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 46/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. září 2015 byla ve Vídni podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Ratifikační listina Rakouské republiky byla uložena u depozitáře, vlády České republiky, dne 4. března 2016, ratifikační listina České republiky dne 15. dubna 2016 a ratifikační listina Slovenské republiky dne 27. června 2017.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. srpna 2017.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA
mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje-Morava
Česká republika, Rakouská republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní státy“)
s ohledem na platné smluvní dokumenty o státních hranicích mezi smluvními státy,
vedeny přáním udržovat státní hranice mezi smluvními státy zřetelné a upravit otázky s tím související, jakož i úmyslem prohlubovat přátelskou spolupráci mezi smluvními státy,
majíce na zřeteli společný záměr stanovit státní hranice na řekách Dyji a Moravě jako nepohyblivé,
se dohodly takto:

  
Článek 1
(1) Trojstátní hraniční bod Dyje - Morava je bodem styku státních hranic smluvních států a je stanoven jako nepohyblivý. Leží v korytě řeky Moravy v prostoru zaústění řeky Dyje do řeky Moravy na styku území české obce Lanžhot, rakouské obce Hohenau an der March a slovenské obce Sekule.
(2) Polohu trojstátního hraničního bodu Dyje - Morava určují technické dokumenty, a to Přehledný plán - příloha 1, Situační plán - příloha 2 a Seznam souřadnic a výšek - příloha 3. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
(3) Trojstátní hraniční bod Dyje - Morava je nepřímo vyznačen třemi hraničními znaky, z nichž jeden je na území České republiky, jeden na území Rakouské republiky a jeden na území Slovenské republiky.
  
Článek 2
Příslušné orgány smluvních států zřízené na základě ustanovení dvoustranných smluv o státních hranicích uzavřených mezi smluvními státy (dále jen „příslušné orgány“) provedou v případě potřeby společnou kontrolu vyznačení trojstátního hraničního bodu Dyje -
 
 Nahoru