46/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2007

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 46/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. III
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slovo „poměru“ vkládají slova „na dobu neurčitou“.
2. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo „seznam“ vkládají slova „a pořadí“.
 
 Nahoru