Input:

R 46/1969 (tr.); Dokazování. Znalec Garance

č. 46/1969 Sb. rozh. tr.
Ke způsobu oceňování hodnoty věci získané trestným činem.
Pokud je k ocenění věci, patřící osobě poškozené trestným činem, zapotřebí odborných znalostí (zejména např. k posouzení stupně opotřebení a tedy i rozsahu snížení původní hodnoty věci), přibere se k tomuto ocenění znalec.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 22. 11. 1968 4 To 246/68.)
Krajský soud jako soud odvolací zrušil pro nedostatek skutkových zjištění ohledně ceny odcizených věcí rozsudek okresního soudu v Chebu z 20. 9. 1968 sp. zn. 3 T 120/68 a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí soudu prvního stupně.
Z odůvodnění:
Napadeným rozsudkem byl obžalovaný odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku.
Proti tomuto rozsudku podal v zákonné lhůtě odvolání okresní prokurátor a to proti výroku o trestu s ohledem na to, že uložený trest považuje za nesprávný, zvláště pokud byl povolen obžalovanému jeho podmíněný odklad. Žádá krajský soud, aby zrušil napadený rozsudek ve výroku o podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody a sám mu uložil trest nepodmíněný.
Když krajský soud z podnětu tohoto odvolání přezkoumal napadený rozsudek ve všech výrocích, proti nimž se mohl odvolatel odvolat, jakož i správnost postupu řízení, které napadenému rozsudku předcházelo, dospěl k těmto závěrům:
Především okresní soud pochybil, jestliže přijal obžalobu, když v některých směrech přípravné řízení se ukazuje jako nedostatečné a kusé, a pochybil pak ještě tím, když po přijetí obžaloby se sám nepostaral o odstranění těchto nedostatků a neúplného dokazování. Zůstala neobjasněna základní otázka, tj. jaká byla skutečná hodnota odcizených náramkových hodinek a ozdobných dýk. Okresní soud měl k dispozici toliko

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací