Input:

R 46/1966; Bezpodílové spoluvlastnictví manželů Garance

č. 46/1966 Sb. rozh.
Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nemožno ponechať stranou ani pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 496, 150 o. z.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 18. marca 1966, 4 Cz 10/66.)
J. B. sa domáha rozdelenia zákonného majetkového spoločenstva) (správne vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva) preto, že jeho manželstvo so žalovanou bolo rozvedené a to dňa 10. 4. 1964 a k dohode o vyporiadanie nedošlo. Uviedol, že za trvania manželstva ako manželia získali nábytok v celkovej hodnote 3100 Kčs a ušetrili 12 550 Kčs, z čoho vkladnú knižku na 2550 Kčs má u seba, vkladná knižka na 10 000 Kčs zostala u žalovanej.
Žalovaná uznala súpis za správny a o vkladnej knižke na 10 000 Kčs uviedla, že ku dňu rozvodu bol na nej zbytok už len 100 Kčs. Rozdiel vybrala po odchode žalobcu zo spoločnej domácnosti a peniaze použila jednak na úhradu potrieb mal. dieťaťa, jednak - 4900 Kčs - dala svojim rodičom ako náhradu za to, že po čas spolužitia s odporcom poskytovali im rodičia bezplatne stravu a starali sa o ich dieťa.
Okresný súd v Bratislave-vidiek svojím rozhodnutím ponechal vo vlastníctve žalovanej nábytok a prikázal jej, aby vyplatila žalobcovi 4525 Kčs. Vychádzal pritom zo zistenia, že ak počas asi 20 mesiacov poskytovali rodičia žalovanej obidvom manželom stravu a byt v ich dome, išlo o dar a že teda niet dôvod pre to, aby im žalovaná dodatočne na úhradu poskytnutého zaopatrenia niečo vyplácala. Výbery z vkladnej knižky boli preto neodôvodnené až na sumu 1500 Kčs, ktorú súd považuje za primeranú na úhradu potrieb mal. dieťaťa v čase, v ktorom žalobca neplatil výživné. Zahrnul preto okresný súd do ceľkovej hodnoty bezpodielového spoluvlastníctva i sumu 8500 Kčs, ktorá by správne na vkladnej knižke mala byť ku dňu rozvodu.
Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalovanej zmenil rozsudok súdu prvého stupňa potiaľ, že žalovanej prikázal zaplatiť žalobcovi len 650 Kčs. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 149 ods. 3 o. z. mohol súd rozdeliť majetok, ktorý bol v čase zániku manželstva v bezpodielovom spoluvlastníctve účastníkov, v žiadnom prípade však nemohol zaviazať niektorého z účastníkov k náhrade takej čiastky, ktorá bola počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva spotrebovaná. Pri vyporiadaní bolo preto možné prihliadať podľa neho len k vkladu v sume 100 Kčs.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že napadnutým rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon, a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Predmetom konania je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 150 o. z. Predpokladom správneho rozhodnutia o vyporiadaní je predovšetkým zistenie, čo do tohto bezpodielového spoluvlastníctva patrí a čo môže by predmetom vyporiadania. Vzhľadom k úprave majetkových vzťahov medzi manželmi vo forme spoluvlastníctva a vzhľadom k § 143, 127 o. z. je treba vychádzať z názoru, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva môžu byť predmety osobného vlastníctva, teda veci, nie práva, ako pohľadávky a pod.
Z tohoto v zásade správneho názoru zrejme vychádzal tiež krajský súd, keď rozdelil medzi