Input:

R 46/1965 (tr.); Expertiza. Předběžné projednání obžaloby. Zastavení trestního stíhání Garance

č. 46/1965 Sb. rozh. tr.
Výsledky daktyloskopickej expertízy je treba hodnotiť podľa tých istých zásad ako iné dôkazy s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu.
Trestné stíhanie nie je možné zastaviť pri predbežnom prejednaní obžaloby, hoci vec nie je náležite objasnená a je možné zistiť ešte ďalšie okolnosti, ktoré môžu podozrenie proti obvinenému buď ďalej posilniť, alebo naopak zoslabiť.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo 15. júna 1965 - 10 Tz 34/65.)
Právoplatným uznesením okresného súdu v Humennom z 29. decembra 1964 sp. zn. 6 T 38/64 bolo zastavené trestné stíhanie obv. A. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) tr. zák.
Na sťažnosť pre porušenie zákona Najvyšší súd rozsudkom zo 16. júna 1965 sp. zn. 10 Tz 34/65 uznesenie okresného súdu v Humennom o zastavení trestného stíhania obv. A. zrušil a vrátil vec okresnému prokurátorovi v Humennom na došetrenie.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor v Humennom podal na obvineného A. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) tr. zák., spáchaný tým, že v noci z 9. na 10. apríla 1964 sa vlámal do predajne Ľudového spotrebného družstva Jednota v Sukove, odkiaľ odcudzil liehoviny a drobné peniaze v celkovej výške 655,85 Kčs.
Okresný súd v Humennom pri predbežnom prejednávaní obžaloby zastavil uznesením z 29. decembra 1964 sp. zn. 6 T 38/64 trestné stíhanie podľa § 188 ods. 1 písm. d) tr. por. z dôvodu § 177 ods. 1 písm. b) tr. por.
Tento postup odôvodnil okresný súd tým, že nie je bezpečne preukázané, že by obvinený spáchal trestný čin, ktorý je mu v obžalobe kladený za vinu. K hlavnému dôkazu, usvedčujúcemu podľa obžaloby obvineného, ktorým je znalecký posudok v odboru daktyloskopie o zhodnosti otlačkov prstov a ruky, nájdených po vykonanom vlámaní na rôznych miestach na predajni s otlačkami prstov a ruky obvineného, uviedol okresný súd, že tieto otlačky mohli byť obvineným zanechané na predajni pred vlámaním pri nákupoch. Podľa presvedčenia okresného súdu zoslabuje dôkaznú hodnotu daktyloskopického posudku i záver, urobený vo vyšetrovaní pri miestnej ohliadke, podľa ktorej neboli v regáli na miestach, kde podľa výpovede vedúcej predajne a predavačky chýbali po vlámaní fľaše s vodkou a vínom, zistené stopy týchto fliaš, ale bola tam neporušená vrstva prachu. Podľa názoru okresného súdu mohla vlámanie vykonať iná osoba než obvinený, bez toho, že by bolo možné došetrením veci objasniť žalovaný skutok v súlade s objektívnou pravdou.
Proti tomuto uzneseniu okresného súdu podal generálny prokurátor v lehote, uvedenej v § 272 tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného. V sťažnosti vytýkal okresnému súdu, že pri predbežnom prejednaní obžaloby rozhodol bez prihliadnutia ku všetkým rozhodujúcim dôkazom. Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona súčasne navrhol, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a okresnému súdu prikázané znovu rozhodnúť o obžalobe.
Najvyšší súd preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona správnosť napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré uzneseniu predchádzalo a zistil, že bol