Input:

46/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy, platné do 31.8.1979 Archiv

č. 46/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy, platné do 31.8.1979
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 9. března 1964
o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy
K provedení ustanovení § 269, 275 odst. 1, 280, 282 odst. 1 a 283 občanského zákoníku Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev a po projednání s ostatními ústředními úřady a orgány stanoví podle § 508 občanského zákoníku, podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., a podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství:
Záruky
§ 1
Rozsah odpovědnosti ze záruky
(1)  Vadou věci, její opravy nebo úpravy není časové omezení životnosti vyplývající již z její povahy (účinky znečištění, opotřebení a jiných přirozených procesů).
(2)  Organizace místního hospodářství, nebo výrobní družstvo provádějící opravu nebo úpravu věci (dále jen „organizace”) neodpovídá za vady, jejichž oprava nebo úprava nebyla předmětem služby, ani za vady, které nevznikly z jejího poskytnutí.
Záruky na opravy a úpravy věcí
§ 2
(1)  Opravou věcí je služba, kterou se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky opotřebení.
(2)  Úpravou věcí je služba, která záleží ve změně povrchu věci (praní, čištění, žehlení, mandlování, barvení apod.) nebo ve změně jejích vlastností ( doplnění, přizpůsobení jinému účelu, zdokonalení apod.).
§ 3
(1)  Pro opravy a úpravy věcí, vyjmenované v příloze I. této vyhlášky se stanoví záruční doby tam uvedené.
(2)  U oprav a úprav věcí, vyjmenovaných v příloze II. této vyhlášky, musí občan práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby uplatnit u organizace bez zbytečného odkladu, zpravidla při převzetí, nejpozději však do tří dnů po převzetí věcí.
(3)  Pokud oprava nebo úprava věcí spočívá ve výměně či zamontování součástek (náhradních dílů), pro které byla jinými předpisy stanovena záruční lhůta kratší nežli lhůta stanovená v § 280 občanského zákoníku, popř. v této vyhlášce, platí i na provedenou opravu tato kratší lhůta.
§ 4
Záruční listy
(1)  V případech stanovených občanským zákoníkem je organizace povinna vydat občanovi záruční list.1) Správnost údajů na záručním listě potvrdí organizace razítkem a podpisem zodpovědné osoby.
(2)  Pro zjednodušení administrativy může sloužit jako záruční list i opravní list, pracovní výkaz apod., doplněný o záruční dobu nebo o podmínky a rozsah záruky.
Slevy z cen
§ 5
Poskytování slevy
(1)  Nebyla-li věc na zakázku zhotovena, nebo oprava či úprava věci provedena v době dohodnuté mezi organizací a občanem při uzavření smlouvy,2) je organizace povinna sdělit občanovi,