Input:

R 46/1964; Nemoc z povolání Garance

č. 46/1964 Sb. rozh.
Pro začátek běhu promlčecí lhůty podle § 13 zák. č. 150/1961 Sb. je rozhodný den, kdy byla zjištěna silikosa jako nemoc z povolání v odškodnitelné formě.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. února 1964, 2 Cz 10/64).
Okresní soud v Trutnově rozhodl o žalobě, kterou žalobce uplatňoval proti žalovanému, svému býv. zaměstnavateli, nárok na náhradu škody, vzniklé nemocí z povolání - silikosou, tak, že zavázal žalovaný podnik k zaplacení částky 15 000 Kčs s přísl. Zjistil z posudku Krajského ústavu národního zdraví, oddělení chorob z povolání, že u žalobce byla zjištěna silikosa jako nemoc z povolání dne 24. 7. 1961, a že žalobce uplatnil svůj nárok na odškodnění žalobou podanou dne 21. 12. 1962, tedy ve tříleté promlčecí lhůtě podle § 13 zák. č. 150/1961 Sb. Neshledal proto námitku promlčení vznesenou žalovaným podnikem opodstatněnou. K námitce, že u žalobce byla silikosa zjištěna již v r. 1956, uvedl okresní soud, že rozhodující je choroba z povolání, která byla u žalobce zjištěna naposledy.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že žalobu zamítl. Zjistil z téhož posudku KÚNZ, že u žalobce bylo zjištěno onemocnění silikosou prostou již 12. 7. 1956 a že v r. 1961 bylo u žalobce zjištěno zhoršení této choroby, totiž přechod na silikosu komplikovanou. Původní onemocnění znalec ohodnotil na 600 bodů, stav v r. 1961 na 1300 bodů, takže by podle názoru krajského soudu přicházelo v úvahu přiznání náhrady ve výši rozdílu mezi těmito hodnoceními, tedy ve výši 700 bodů. Tento nárok je však podle závěru krajského soudu promlčen. Silikosa prostá byla podle zjištění soudu hlášena 20. 7. 1955, 16. 7. 1956, 9. 8. 1957, 12. 9. 1959 a 4. 7. 1961. dne 24. 7. 1961 bylo hlášeno zhoršení na silikosu komplikovanou. Nešlo tedy u žalobce o silikotuberkulosu podle pol. 27 b) příl. k § 16 odst. 3 zák. č. 55/1956 Sb., nýbrž o silikosu komplikovanou, která je zařazena pod pol. 27 a) téže přílohy. Z toho dovozuje krajský soud, že do dne uplatnění nároku u podniku (3. 4. 1962), případně u soudu (21. 12. 1962) došlo k promlčení nároku. I kdyby však u žalobce byla zjištěna silikotuberkulosa, šlo by podle názoru krajského soudu u něho o pouhé zhoršení zdravotního stavu, které bylo zjištěno 24. 7. 1961, a poněvadž žalobce byl převeden