Input:

R 46/1963; Dědictví Garance

č. 46/1963 Sb. rozh.
Dedič zodpovedá podľa § 514 obč. zák. veriteľovi poručiteľa iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva; cena dedičstva sa zisťuje v dedičskom konaní.
Od ceny dedičstva stanovenej v dedičskom konaní sa môže súd odchýliť v sporovom konaní, v ktorom veriteľ uplatňuje pohľadávku za poručiteľom proti dedičom, ak stav dedičstva je pre veriteľa priaznivejší ako stav uvedený v súpise, alebo ak do dedičstva patria tiež iné veci, ako boli uvedené v súpise, prípadne ak veci uvedené v súpise majú vyššiu hodnotu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. januára 1963, 5 Cz 53/62)
Okresný súd v Trebišove uznal žalovaných M. M. a A. M. povinnými nahradiť žalobcom M. A. a mal. P. A. škodu v celkovej sume 20 900 Kčs. Okresný súd došiel k názoru, že len do sumy 20 900 Kčs žalovaní zodpovedajú za záväzky poručiteľa, a preto sa nad túto sumu dôkladne nárokmi žalobcov nezaoberal.
Proti rozsudku okresného súdu podali žalobcovia odvolanie, v ktorom namietali nesprávnosť rozsudku okresného súdu v tom, že pri posúdení celkovej náhrady škody vychádzal z ceny nadobudnutého dedičstva stanovenej v dedičskom konaní. Podľa presvedčenia odvolateľov skutočná cena nadobudnutého dedičstva po poručiteľovi je najmenej 40 000 Kčs.
Krajský súd v Košiciach odvolaniu v tomto smere nevyhovel, vychádzajúc z názoru, že zistenie hodnoty dedičstva v dedičskom konaní je pre toto sporové konanie záväzné.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedenými rozsudkami bol porušený zákon.
Odôvodnenie
Je správne, že dedič zodpovedá podľa § 514 obč. zák. veriteľovi poručiteľa iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Cena dedičstva je síce zisťovaná v dedičskom konaní, v ktorom však nejde o dôsledné zistenie, čo vyplýva i z toho, že štátne notárstvo môže sa obmedziť