Input:

46/1962 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii Garance

č. 46/1962 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
Rozhodnutí
presidenta republiky
o amnestii
Při budování socialistické společnosti v naší vlasti široké masy pracujících aktivně a iniciativně uskutečňují politiku Komunistické strany Československa. Je neustále prohlubována socialistická zákonnost, upevňuje se politická a morální jednota lidu. Tyto skutečnosti jsou výrazem síly a pevnosti našeho socialistického zřízení a dávají záruku, že u osob, které se dopustily protistátních trestných činů, může být dokončen proces jejich převýchovy i na svobodě přímým působením kolektivní výchovné síly pracujících.
Používám proto svého práva daného mi ústavou a udílím tuto
amnestii:
Článek 1
Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro protistátní trestné činy pobuřování, zneužívání náboženské funkce, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, opuštění republiky, vniknutí na území republiky, poškozování zájmů republiky v cizině, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy a přesvědčení, nedovolené ozbrojování nebo šíření poplašně zprávy.
Článek 2
Promíjím dále nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro ostatní protistátní trestné činy, s výjimkou osob uvedených v článku 4.
Článek 3
(1) Promíjím odsouzeným, na které se vztahuje článek 1 nebo 2, i trest ztráty čestných práv občanských, jakož i nezaplacený