Input:

č. 46/1961 Sb. rozh., Garance

č. 46/1961 Sb. rozh.
Dobu péče babičky o vnuka nelze považovat za náhradní dobu [§ 6 odst. 2 písm. e), § 24 zák. č. 55/1956 Sb.], nebyl-li vnuk odkázán převážně na její výživu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n/L z 21. června 1960, 7 Co 158/60)
Okresní soud v Ústí n/L vyhověl opravnému prostředku navrhovatelky, která se domáhala toho, aby byla započtena pro její nároky ze sociálního zabezpečení doba, kdy pečovala o svého vnuka.
Krajský soud v Ústí n/L změnil rozhodnutí soudu první stolice tak, že rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení potvrdil.
Z odůvodnění:
Se zřetelem k tomu, že v § 6 odst. 2 písm. e) je citován § 24 zák. o soc. zabezpečení, nutno zkoumat, zda dítě bylo svou výživou na navrhovatelku odkázáno. Po provedeném dokazování zjistil soud, že podmínka převážné odkázanosti dítěte ve smyslu § 24 zák. o soc. zabezpečení nebyla splněna, ježto oba rodiče dítěte byli výdělečně činní a dítě bylo umístěno u babičky proto, aby bylo