Input:

46/1960 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 46/1960 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 38/1966 Sb.]
Vyhláška
Státního výboru pro výstavbu
ze dne 29. března 1960
o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb
Státní výbor pro výstavbu stanoví podle § 9 zákona č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb:
§ 1
K zajištění plynulého provádění staveb odevzdají investoři generálním, popřípadě přímým finálním dodavatelům (dále jen „dodavatel“) schválený zadávací projekt, popřípadě jednostupňový projekt, etapový zadávací projekt anebo prováděcí projekt, vypracovaný podle předpisů o dokumentaci staveb, v dohodnutých lhůtách.
§ 2
(1) Pokud se tak nestalo již v kapacitní smlouvě, dohodne se investor s dodavatelem o lhůtách odevzdání dokumentace zpravidla v průběhu jejího vypracování.
(2) Jestliže nedojde k dohodě podle odstavce 1 platí, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, pro odevzdání dokumentace tyto lhůty:
a) schválený zadávací, popřípadě etapový zadávací projekt odevzdá investor dodavateli
 
1. u typových staveb bytových občanských a zemědělských (včetně příslušných inženýrských sítí)
2 měsíce před počátkem čtvrtletí, v němž bude stavba zahájena
2. u atypických staveb uvedených pod č. 1
4 měsíce před počátkem čtvrtletí, v němž bude stavba zahájena
3. u inženýrských staveb
4 měsíce před počátkem čtvrtletí, v němž bude stavba zahájena
4. u průmyslových staveb
5 měsíců před počátkem čtvrtletí, v němž bude stavba zahájena.
U staveb s investičním nákladem podle rozpočtu k zadávacímu projektu, popřípadě etapovému zadávacímu projektu přesahujícímu 15 mil. Kčs se tyto lhůty prodlužují o jeden měsíc;
b) schválený jednostupňový projekt odevzdá investor dodavateli dva měsíce před počátkem čtvrtletí, v němž bude stavba zahájena.
Dodavatel je oprávněn, požadovat odložení zahájení stavby o jeden měsíc, dohodne-li se o tom s ostatními přímými