Input:

č. 46/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 46/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Nároky podle §§ 76, 77 zák. o právu rod., a to i ty, jež nelze vý-' slovně označit jako úhradu osobních potřeb, požívají výhod přednostní pohledávky podle § 533 písm. a) o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 23. října 1957, 4 Co 1141/57.)
Lidový soud v Pardubicích povolil exekuci podle exekučního titulu vydaného v řízení podle §§ 76, 77 zák. o právu rod.
Krajský soud usnesení lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Dlužník uplatnil ve stížnosti jen námitku, že mělo být podle povahy vymáhané pohledávky povoleno zabavení jen jedné a nikoli dvou třetin čistého platu.
Stížnost není opodstatněna. Ze spisů, kde vznikl exekuční titul ve smyslu § 428 odst. 2 písm. a) o. s. ř., vyplývá, že v rámci ustanovení §§ 76, 77 zák. o právu rod. bylo stěžovateli jako otci očekávaného dítěte navrhovatelčina uloženo zaplacení 2.500 Kčs v šestiměsíčních splátkách po 500 Kčs od 15. srpna 1954. Ani v návrhu ani v exekučním titulu nebyla úhrnná částka specifikována, byla uplatněna z různých titulů, totiž jako náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím navrhovatelky, dále jako osobní potřeby její na 3 měsíce, náklady výbavičky a konečně výživné dítěte na 3 měsíce. Podle obsahu exekučního návrhu je vymáhán jen nedoplatek. Není ovšem uvedeno, zda provedená již úhrada se stala na některé dílčí nároky, či zda se týkala celku.
Tvrzení stížnosti, že vymáhaný nárok není přednostní pohledávkou ve smyslu § 533 písm. a) o. s. ř. a že není ani přípustným zabavení další druhé třetiny podle § 531 o. s. ř., není správné. V § 76 zák. o právu rod. je ovšem celkem 5 skupin nákladů matky, nikoli zcela stejné povahy. Opatření podle § 77 zák. o