Input:

46/1957 Sb., Vládní nařízení o technické normalisaci, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 46/1957 Sb., Vládní nařízení o technické normalisaci, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. srpna 1957
o technické normalisaci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona č. 35/1957 Sb., o technické normalisaci:
ČÁST PRVNÍ
Technické normy
§ 1
Obsah technických norem
(1)  Technické normy
a)  stanoví potřebné znaky předmětů, zejména surovin, polotovarů, výrobků a jejich částí (normy předmětové) tím, že určují jejich parametry, účinnosti, tvary, rozměry, jakost, provedení, příslušenství, smyslové, fysikální a chemické vlastnosti a pod.;
b)  stanoví pravidla pro určitou technickou činnost (normy činnosti neboli normy předpisové) a předpoklady pro její zabezpečení, zejména pokud jde o
1.  zacházení s předměty (užívání předmětů, jejich zkoušení včetně zkušebních metod a přístrojů, jejich balení, ošetřování, skladování, dopravu, označování, technickou stránku přejímání, záruk a pod.),
2.  územní plánování a projektování staveb,
3.  řešení stavebních konstrukcí a staveb, jejich ochranu a údržbu a pod.,
4.  projektování strojních, elektrotechnických, chemických a jiných zařízení, jejich stavbu, údržbu a obsluhu,
5.  způsoby výroby (technologické procesy a pod.), technické a administrativní práce (montáž, obsluhu, údržbu, řemeslné práce, způsob technické kontroly, úpravu tiskopisů a pod.),
6.  zajištění bezpečnosti při práci, ochrany zdraví a věcí (opatření požární, bezpečnostní, hygienická a pod.);
c)  určují, vymezují a sjednocují názvy, pojmy, označování, znaky, veličiny, jednotky, třídění, řady vyvolených čísel, závity, lícování a pod. (normy všeobecné).
(2)  Obsah technických norem nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy.
Závaznost technických norem
§ 2
(1)  Technické normy jsou závazné pro každého, jehož se týkají, pokud nejsou označeny jako doporučené.
(2)  Orgán příslušný ke schválení normy určí, které technické normy se označí jako doporučené. Ten, jehož se norma takto označená týká, může se od ní nebo od některých jejích ustanovení odchýlit, jsou-li pro to důvody. Orgán, který normu schvaluje, může v normě určit, že uživatel doporučené normy je povinen mu oznámit, odchýlí-li se od normy nebo od některých jejích ustanovení.
(3)  V případě, že toliko některá ustanovení technické normy jsou označena jako doporučená, platí o nich obdobně ustanovení odstavce 2.
§ 3
(1)  Státní úřad pro vynálezy a normalisaci (dále jen „Úřad”) může povolit výjimku ze závaznosti státní normy, jsou-li pro to závažné hospodářské nebo technické důvody a je-li žádost podložena ekonomickým rozborem. Tato výjimka se může týkat celé státní normy nebo některých jejích ustanovení. Povolováním výjimek může Úřad pověřit i jiný orgán zaručující nestrannost.
(2)  Úřad, po případě pověřený orgán, povoluje výjimky ze závaznosti státních norem po projednání se zúčastněnými ústředními úřady a orgány. Výjimky ze závaznosti státních norem uvedených v § 1 odstavec 1 písm. b), c), které nezasahují přímo do výroby, může Úřad povolit bez projednání s ústředními úřady a orgány, projedná-li je s účastníky, kteří jsou dotčeni povolením výjimky. Z důvodů obecného zájmu, naléhavé potřeby nebo týká-li se výjimka jen