Input:

46/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách Archiv

č. 46/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
ZÁKON
ze dne 24. září 1956,
kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení části II §§ 4 až 17 zní:
„ČÁST II.
Správa a organisace vysokých škol.
§ 4.
Správa vysokých škol.
Ministr školství a kultury zásadně spravuje všechny vysoké školy a jednotně je řídí po stránce ideové, vědecké a pedagogické. Opatření obecné povahy činí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 5.
Státní výbor pro vysoké školy a Slovenský výbor pro vysoké školy.
(1)  Zřizuje se Státní výbor pro vysoké školy (dále jen „Státní výbor”) jako iniciativní, koordinační a poradní sbor ministra školství a kultury a Slovenský výbor pro vysoké školy (dále jen „slovenský výbor”) jako iniciativní, koordinační a poradní sbor pověřence školství a kultury. Ve své činnosti se oba výbory opírají o práci komisí expertů (§ 6).
(2)  Státní výbor se vyjadřuje a podává návrhy ve věcech týkajících se
a)  zásadních otázek vědecké, umělecké a výzkumné práce na vysokých školách,
b)  zásadních pedagogických otázek na vysokých školách,
c)  organisace vysokých škol,
d)  jmenování profesorů a docentů vysokých škol, ustanovování jejich zástupců a obsazování míst profesorů a docentů konkursním řízením,
e)  jmenování rektorů, prorektorů a děkanů vysokých škol a vedoucích vědeckých (uměleckých) ústavů a vědeckých laboratoří,
f)  v ostatních organisačních, pedagogických, vědeckých (uměleckých) a personálních věcech vysokých škol, ve kterých si ministr školství a kultury vyžádá vyjádření.
(3)  Slovenský výbor vykonává působnost obdobně podle odstavce 2 ve věcech vysokých škol na Slovensku.
(4)  Státní výbor se skládá z předsedy, tří místopředsedů, hlavního sekretáře a z dalších nejvýše 30 členů, jež jmenuje ministr školství a kultury tak, aby v něm byly zastoupeny hlavní skupiny vědních (uměleckých) oborů.
(5)  Slovenský výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, sekretáře a z dalších nejvýše 17 členů, jež jmenuje pověřenec školství a kultury obdobně podle ustanovení odstavce 4.
(6)  Předsednictvo Státního výboru tvoří předseda, místopředsedové, hlavní sekretář a mimo to dalších nejvýše 10 členů Státního výboru, které určí ministr školství a kultury.
(7)  Předsednictvo Slovenského výboru tvoří předseda, místopředseda, sekretář a mimo to dalších nejvýše 6 členů Slovenského výboru, které určí pověřenec školství a kultury.
(8)  Organisační a jednací řád Státního výboru vydá ministr školství a kultury, Slovenského výboru pověřenec školství a kultury.
§ 6.
Komise expertů.
K projednávání odborných věcí zřizují se podle potřeby při Státním výboru a při Slovenském výboru pro jednotlivé obory vysokoškolského studia komise expertů. jejich úkoly a složení určí podrobněji ministr školství a kultury (pověřenec školství a kultury).
§ 7.
Organisace vysokých škol.
(1)  V čele vysoké školy je rektor.
(2)  Vysoká škola se zpravidla dělí na fakulty. V čele fakulty je děkan.
§ 8.
Rektor.
(1)  Za činnost vysoké školy odpovídá rektor ministru školství a