Input:

46/1955 Sb., Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen Garance

č. 46/1955 Sb., Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. července 1955
o Úmluvě o politických právech žen.
Na VII. zasedání Valného shromáždění Organisace Spojených národů byla dne 31. března 1953 sjednána Úmluva o politických právech žen.
Vláda Úmluvu schválila dne 30. září 1954, Národní shromáždění s ní projevilo souhlas dne 27. října 1954 a president republiky ji ratifikoval dne 23. února 1955, a to s výhradami při podpisu učiněnými. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organisace Spojených národů dne 6. dubna 1955.
Úmluva nabyla pro Československou republiku podle svého článku VI. účinnosti dne 5. července 1955.
Úmluvou jsou kromě Československé republiky až posud vázány tato státy: Albánská lidová republika (s výhradami), Běloruská sovětská socialistická republika (s výhradami), Bulharská lidová republika (s výhradami), Dánsko (s výhradou), Dominikánská republika, Equador (s výhradou) Island, Israel, Jugoslavie, Kuba, Maďarská lidová republika (s výhradami), Pakistan (s výhradou), Polská lidová republika (s výhradami), Rumunská lidová republika (s výhradami), Řecko, Svaz sovětských socialistických republik (s výhradami), Švédsko, Thai, Ukrajinská sovětská socialistická republika (s výhradami).
Československé výhrady nebyly přijaty Pakistanem a Švédskem.
Český překlad Úmluvy a výhrad při podpisu dne 31. března 1953 učiněných se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 46/1955 Sb.
ÚMLUVA O POLITICKÝCH PRÁVECH ŽEN.
Smluvní strany
přejíce si prováděti zásadu rovnoprávnosti mužů a žen, obsaženou v Chartě Organisace Spojených národů,
uznávajíce, že každý má právo účastniti se vlády své země přímo nebo svobodně zvolenými zástupci a že každý má právo na stejný přístup k veřejné službě ve své zemi, a přejíce si zrovnoprávniti postavení mužů a žen v požívání i výkonu politických práv v souhlasu s ustanoveními Charty Organisace Spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv,
rozhodnuvše se sjednati za tímto účelem úmluvu,
ujednávají tímto, jak dále stanoveno:
Článek I.
Ženy budou oprávněny hlasovat ve všech volbách za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Článek II.
Ženy budou volitelné do všech veřejně volených těles zřízených vnitrostátním právem za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Článek III.
Ženy budou oprávněny zastávati veřejné úřady a vykonávati všechny veřejné funkce, zřízené vnitrostátním právem, za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Článek IV.
(1) Tato Úmluva bude otevřena podpisu kteréhokoli člena Organisace spojených národů a také kteréhokoli jiného státu, který Valné shromáždění vyzve.
(2) Tato Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organisace Spojených národů.
Článek V.
(1) Tato Úmluva bude otevřena přístupu všech států uvedených v odstavci 1 článku IV.
(2) Přístup se provede uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organisace spojených národů.
Článek VI.
(1) Tato Úmluva nabude účinnosti devadesátého dne následujícího po dni uložení šesté listiny o ratifikaci