Input:

46/1945 Sb., Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy, platné do 31.3.1949 Archiv

č. 46/1945 Sb., Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy, platné do 31.3.1949
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. srpna 1945
o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění :
§ 1.
Ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
(1)  Pro obvod hlavního města Prahy se zřizuje ústřední národní výbor hlavního města Prahy (v dalším ústředním národním výbor).
(2)  Ústřední národní výbor vykonává ve svém obvodu působnost přikázanou místním a okresním národním výborům podle §§ 2 a 3 vládního nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, ve znění vládního nařízení ze dne 7. srpna 1945, č. 44 Sb., pokud není vykonána jiným veřejným orgánem.
(3)  Ústřední národní výbor jest zásadně podřízen ministru vnitra a ve věcech, které spadají do působnosti jiných ministerstev, příslušným ministrům. Podrobnosti upraví vládní nařízení vydané podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky č. 43/1945 Sb. Zvláštní předpisy o působnosti zemského národního výboru, zejména též předpisy o instančním postupu, zůstávají tímto ustanovením zatím nedotčeny.
(4)  Ústřední národní výbory čítá 100 členů. Jeho členové se volí způsobem, který bude upraven zvláštními předpisy.
(5)  Dokud nebude možno provésti volbu ústředního národního výboru, jmenuje jeho členy vláda na návrh politických stran. Stejným způsobem jmenuje vláda 40 náhradníků a stanoví, v jakém pořadí nastupují.
§ 2.
Výkon působnosti.
Ústřední národní výbor vykonává svou působnost
a)  v plenární schůzi,
b)  radou ústředního národního výboru,
c)  předsednictvem ústředního národního výboru,
d)  primátorem hlavního města Prahy (jeho náměstky),
e)  komisemi ústředního národního výboru,
f)  obvodními radami a jejich předsedy.
§ 3.
Působnost vykonávaná plenární schůzí.
(1)  Ústřední národní výbor projednává v plenární schůzi věci mimořádné důležitosti, jako zásadní záležitosti organisační, všeobecné záležitosti osobní a záležitosti majetkově a hospodářsky zvláště významné. Takovými záležitostmi jsou :
a)  všeobecně platná nařízení a předpisy v oboru veřejné správy, zejména předpisy místní policie,
b)  jednací řády pro ústřední národní výbor a jeho složky.
c)  směrnice, které se mají vydati v zájmu jednotnosti rozhodování a úřadování,
d)  zásadní organisace magistrátu a magistrátních úřadoven, ústavů a podniků obecných,
e)  všeobecné zásadní záležitosti osobní,
f)  jmenování obecních úředníků, pokud u státních úředníků rovnocenné kategorie přísluší jejich jmenování vládě republiky,
g)  odměny primátora, náměstků, referentů a předsedů obvodních rad, jakož i směrnice o náhradách funkcionářů ústředního národního výboru a jeho složek,
h)  rozpočty a závěrečné účty obce, fondů, ústavů a podniků obecních.
i)  výše přirážek, obecních příspěvků, poplatků, dávek a pod., jakož i pravidla o jejich vybírání,
j)  výdaje, které nejsou obsaženy v rozpočtu a mají býti učiněny, a výdaje,