458/2003 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 458/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2003,
kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4 zákona:
Předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů
(K § 4 odst. 5 zákona)
§ 1
Odborné předpoklady
(1) Odborné předpoklady žadatele k zařazení do Národního programu (dále jen „žadatel“) jsou:
a) ukončené úplné střední vzdělání se zaměřením na zemědělství, popřípadě úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v některém ze zemědělských oborů zaměřených na všeobecné zemědělství, pěstování rostlin a jeho specifická zaměření, zahradnictví, rostlinolékařství, lesnictví, nebo v ekologických oborech, nebo řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd,
b) 3 roky praxe v oblasti výzkumu, šlechtění, odrůdového zkušebnictví, nebo konzervace a využívání genetických zdrojů, přičemž část této praxe musí být v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.
(2) Kromě odborných předpokladů uvedených v odstavci 1 žadatel též doloží vlastní publikační činnost v oblasti genetických zdrojů pro účely rozhodování podle § 5 zákona.
(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí odborné předpoklady podle odstavců 1 a 2 splňovat osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu.
§ 2
Technické předpoklady
(1) Technické vybavení žadatele podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona musí odpovídat množství konzervovaných genetických zdrojů, nárokům na jejich shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci a je závislé na druhu genetického zdroje. Žadatel v žádosti uvede
a) technické vybavení pro hodnocení genetických zdrojů, zejména vybavení laboratoří určených k zajištění laboratorních testů genetických zdrojů,
b) v případě genetických zdrojů rostlin pozemky, na kterých budou prováděny polní testy; je-li žadatelem nájemce pozemku, musí být nájemní smlouva k tomuto pozemku uzavřena na dobu alespoň 15 let od podání žádosti u trvalých kultur a 5 let u ostatních kultur,
c) technologii vhodnou pro regeneraci genetických zdrojů a konzervaci vegetativně množených genetických zdrojů uvedených v žádosti podle § 4 zákona.
(2) Pro vedení dokumentace podle § 17 zákona musí být žadatel vybaven technickým a programovým vybavením umožňujícím přístup do informačního sy-stému genetických zdrojů.
§ 3
Doklady
K žádosti podle § 4 zákona žadatel přiloží:
a) doklad o ukončení požadovaného vzdělání,
b) doklad prokazující charakter a délku požadované praxe,
c) výčet publikační činnosti žadatele v oblasti genetických zdrojů,
d) výpis z katastru nemovitostí na pozemky uvedené v žádosti, jde-li o genetické zdroje rostlin a je-li žadatel vlastníkem těchto pozemků nebo má jiné oprávnění podle zvláštního právního předpisu1) s nimi nakládat nebo hospodařit, popřípadě jiný doklad,
 
 Nahoru