454/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 454/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2006,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, se mění takto:
1. V § 15 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) nehodnocen(a).“.
2. V § 15 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují slova „nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,“.
3. V § 15 odst. 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.“.
4. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku.“.
5. V § 16 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:
„(4) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky13a.
(5) V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky13a.


13a§ 2 odst. 1
 
 Nahoru