453/2012 Sb., Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 453/2012 Sb.
[zrušeno č. 37/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2012
o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
c) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.
§ 2
Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí
a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
b) parní protitlaká turbína,
c) kondenzační odběrová turbína,
d) plynová turbína,
e) spalovací motor,
f) mikroturbína,
g) Stirlingův motor,
h) palivový článek,
i) parní stroj,
j) organický Rankinův cyklus, nebo
k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.
(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro
a) jednotlivou kogenerační jednotku, nebo
b) sériovou sestavu kogeneračních jednotek,

v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla.
(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „vykazované období“), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla
a) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,
b) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %.
(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se
a) nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,
b) v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo spotřeby tepla ve
 
 Nahoru