453/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 453/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se bod 4 zrušuje.
2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
㤠2a
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to
a) úřady státní sociální podpory, jimiž jsou
1. úřady práce,
2. v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy,
b) krajské úřady,
c) Magistrát hlavního Prahy.
(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(3) Výkon působnosti orgánů hlavního města Prahy a krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.
(4) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1s výjimkou území hlavního města Prahy,
b) úřady městských částí hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy ve správních obvodech tvořených územím příslušných městských částí,1a
c) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu a vykonávajících působnost v rozsahu podle písmene a).


1§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
1a§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „cizinců na území České republiky“ vkládají slova „s výjimkou žadatele o udělení azylu,“.
4. V § 3 odst. 3 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „krajský úřad“),“ nahrazují slovy „Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad“.
5. Na konci § 4 se doplňuje věta „Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.“.
6. V § 5 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňují slova „a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8“.
7. V § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 se na konci doplňují slova „nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,“.
8. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , příspěvek na
 
 Nahoru