Input:

č. 4509/2023 Sb. NSS, Cla: praxe celních orgánů při sazebním zařazování určitého typu zboží; interní stanoviska; závazné informace o sazebním zařazení Garance

č. 4509/2023 Sb. NSS
Cla: praxe celních orgánů při sazebním zařazování určitého typu zboží; interní stanoviska; závazné informace o sazebním zařazení
k příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (v textu jen „kombinovaná nomenklatura“)
k čl. 33 a čl. 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (v textu jen „nařízení č. 952/2013“)
I. Při celním zařazení dovezeného zboží podle kombinované nomenklatury [příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku] je potřeba rozlišovat mezi situací, kdy se správní orgán odchýlí od ustálené správní praxe při zařazování určitého typu zboží, a případem, kdy se názor na celní zařazení teprve postupně utváří, upřesňuje nebo mění. Pro posouzení, zda jde o druhou zmíněnou situaci, mohou být významné především záznamy z jednání Výboru pro celní kodex [čl. 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie].
II. Interní stanoviska orgánů celní správy k celnímu zařazení určitého zboží podle kombinované nomenklatury [příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku], vydávaná v průběhu celního řízení, vyjadřují pouze předběžný názor na celní zařazení, který se v průběhu řízení může dále měnit. Nejde o konečný názor celního orgánu a jako takový nemůže zakládat ustálenou správní praxi.
III. Rozhodnutí o závazné informaci o celním zařazení podle čl. 33 celního kodexu [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie], vydaná celními orgány jiných členských států EU, mohou podpořit argumentaci dovozce o správnosti určitého celního zařazení dovezeného zboží, pokud, zejména ve větším počtu, dokládají jednotnou celní praxi mezi členskými státy EU.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2023, čj. 10 Afs 281/2022-38)
Prejudikatura: č. 1915/2009 Sb. NSS, č. 2630/2012 Sb. NSS a č. 2772/2013 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 26. 5. 2016, Invamed Group a další (C-198/15), ze dne 30. 4. 2020, DHL Logistics (Slovakia) (C-810/18), a ze dne 25. 2. 2021, Bartosch Airport Supply Services (C-772/19).
Věc: Authentica, s. r. o., proti Generálnímu ředitelství cel o clo, o kasační stížnosti žalobkyně.

V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval výkladem čísel 7010 a 7013 harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace (WCO) a kombinované nomenklatury EU (KN). Současně zpřesnil svou judikaturu k významu existující celní praxe při rozhodování o celním zařazení zboží.
Žalobkyně od října 2018 do února 2019 dovážela z Číny do Česka skleněné lahve na vodu s víčkem, neoprenovým pouzdrem a kartonovým obalem. V celním prohlášení je vždy zařadila do podpoložky 7010 90 21 kombinované nomenklatury (resp. TARIC kódu 7010 90 21 00), do které mj. spadají lahve, sklenice, [...] a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží a které odpovídá celní sazba 5 %. Celní úřad pro