Input:

450/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Garance

č. 450/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:
Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování
 
č. 1
číslo CAS
Ohlašovaná znečišťující látka2
Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu
kg/rok
17
 
Arsen a sloučeniny (jako As)3
50
18
 
Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 3
5
19
 
Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3
200
20
 
Měď a sloučeniny (jako Cu) 3
500
21
 
Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 3
5
22
 
Nikl a sloučeniny (jako Ni) 3
500
23
 
Olovo a sloučeniny (jako Pb) 3
50
24
 
Zinek a sloučeniny (jako Zn) 3
1000
35
75-09-2
Dichloromethan (DCM)
100
42
118-74-1
Hexachlorbenzen (HCB)
1
47
 
PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq)4
0,001
50
1336-36-3
Polychlorované bifenyly (PCB)
1
52
127-18-4
Tetrachlorethylen (PER)
1 000
58
67-66-3
Trichlormethan
1000
62
71-43-2
Benzen
2 000 (jako BTEX)5
68
91-20-3
Naftalen
100
70
117-81-7
Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)
100
71
108-95-2
Fenoly (jako celkové C)6
200
72
 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 7
50
73
108-88-3
Toluen
2 000 (jako BTEX) 5
78
1330-20-7
Xyleny 8
2 000 (jako BTEX) 5
81
1332-21-4
Azbest
10
82
 
Kyanidy (jako celkové CN)
500
83
 
Fluoridy (jako celkové F)
10 000
92
100-42-5
Styren
10 000
93
50-00-0
Formaldehyd
10 000
Vysvětlivky
1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu použitému v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES nebo navazujícímu číslování.
2 Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze č. 2 jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.
3 Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při přenosech látek v odpadech.
4 Vyjádřený jako I-TEQ.
5 Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).
6 Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných