Input:

45/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Garance

č. 45/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2012 byl v Soulu přijat Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 29. května 2019, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 12. července 2019.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 25. září 2018. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 10. října 2019.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PROTOKOL
o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
Preambule

SMLUVNÍ STRANY TOHOTO PROTOKOLU,
BEROUCE V ÚVAHU, že dne 21. května 2003 přijalo padesáté šesté Světové zdravotnické shromáždění na základě konsenzu Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a tato úmluva vstoupila v platnost dne 27. února 2005;
UZNÁVAJÍCE, že Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku je jednou z nejrychleji ratifikovaných smluv Organizace spojených národů a základním nástrojem pro dosažení cílů Světové zdravotnické organizace;
PŘIPOMÍNAJÍCE preambuli Ústavy Světové zdravotnické organizace, která uvádí, že požívání nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez rozdílu rasy, náboženství, politické příslušnosti a hospodářských nebo sociálních podmínek;
ODHODLÁNY rovněž přiznat prioritu svému právu chránit veřejné zdraví;
HLUBOCE ZNEPOKOJENY tím, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky přispívá k šíření tabákové epidemie, která představuje celosvětový problém se závažnými důsledky pro veřejné zdraví, což vyžaduje účinné, vhodné a komplexní domácí a mezinárodní reakce:
DÁLE UZNÁVAJÍCE, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky oslabuje cenová a daňová opatření, která mají posílit kontrolu tabáku, a tudíž zvyšuje přístupnost a cenovou dostupnost tabákových výrobků;
VÁŽNĚ ZNEPOKOJENY nepříznivými dopady přístupnějších a cenově dostupnějších nezákonně obchodovaných tabákových výrobků na veřejné zdraví a dobré životní podmínky, zejména u mladých lidí, lidí chudých a u jiných zranitelných skupin;
VÁŽNĚ ZNEPOKOJENY neúměrnými hospodářskými a sociálním dopady nezákonného obchodu s tabákovými výrobky na rozvojové země a země s tranzitivní ekonomikou;
VĚDOMY SI potřeby rozvíjet vědeckou, technickou a institucionální kapacitu umožňující plánovat a provádět odpovídající vnitrostátní, regionální a mezinárodní opatření pro odstranění všech forem nezákonného obchodu s tabákovými výrobky;
UZNÁVAJÍCE, že přístup ke zdrojům a relevantním technologiím je velice důležitý z hlediska posílení schopnosti smluvních stran odstranit všechny formy nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a to zejména v rozvojových zemích a zemích s tranzitivní ekonomikou;
UZNÁVAJÍCE ZÁROVEŇ, že ačkoli jsou svobodná pásma zřizována, aby usnadnila legální