45/2005 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 45/2005 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 30. listopadu 2004 v plénu složeném z předsedy soudu JUDr. Pavla Rychetského a soudců JUDr. Stanislava Balíka, JUDr. Františka Duchoně, JUDr. Vojena Güttlera, JUDr. Pavla Holländera, JUDr. Ivany Janů, JUDr. Dagmar Lastovecké, JUDr. Jiřího Muchy, JUDr. Jana Musila, JUDr. Jiřího Nykodýma, JUDr. Miloslava Výborného, JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické o návrhu IV. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem účastníků bez nařízení ústního jednání
takto:
Ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem 30. 9. 2005.
Odůvodnění
Usnesením ze dne 10. března 2004 sp. zn. IV. ÚS 403/03 přerušil IV. senát Ústavního soudu (dále též „senát“) řízení ve věci ústavní stížnosti Ing. J. N., zastoupeného JUDr. J. H., advokátem. Stížnost směřuje proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Zlíně ze dne 25. 6. 2003 č. j. Zn 2415/2003-5 a usnesení policejního orgánu Policie České republiky. Služby kriminální policie a vyšetřování ve Zlíně, ze dne 27. 5. 2003 ČTS: ORZL-1212/KPV-233-2003. Důvodem přerušení byla skutečnost, že IV. senát Ústavního soudu po opětovném a podrobném zvážení všech skutečností, a zejména pak s přihlédnutím k řadě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, dospěl k závěru, že ustanovení § 146 odst. 2 trestního řádu (dále též „tr. řád“) je ve své podstatě neústavním a že tuto neústavnost nelze eliminovat toliko výkladem a apelováním na jeho ústavně konformní výklad.
I.
Okolnosti případu
Stěžovatel byl jedním ze dvou jednatelů M., spol. s r.o.
Policejní orgán Policie České republiky, Okresní ředitelství Zlín, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, (dále jen „policejní orgán“) záznamem ze dne 19. 3. 2003 ČTS: ORZL-1212/KPV-233-2003 o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu zahájil prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin kvalifikovaný podle § 126 odst. 2 trestního zákona. V popisu skutku policejní orgán uvedl, že ke dni 28. 1. 2003 nepodali stěžovatel Ing. J. N. a Ing. H. N., ač k tomu jako statutární zástupci firmy M., spol. s r.o., byli povinni, návrh na prohlášení konkursu, i když firma je předlužená, má více věřitelů, kterým dlouhodobě není schopna plnit své splatné závazky, a nachází se v úpadku podle § 1 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a tímto svým jednáním způsobili oznamovateli - V. z. p. ČR, OP Z. - škodu na nezaplaceném zdravotním pojištění ve výši 1 549 185 Kč.
Výzvou ze dne 9. 4. 2003 k vydání věci podle § 78 odst. 1 tr. řádu policejní orgán stěžovatele vyzval k vydání kompletního účetnictví firmy od 1. 1. 1999 s tím, aby je předal osobně nejpozději do 11. 4. 2003 do 13.00 hod. Současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li výzvě, může mu být uložena pořádková pokuta podle § 66 tr. řádu do výše 50 000 Kč.
Usnesením ze dne 27. 5. 2003 policejní orgán stěžovateli podle § 66 odst. 1 tr. řádu uložil pořádkovou
 
 Nahoru