Input:

R 45/1967; Odměna za poskytování právní pomoci Garance

č. 45/1967 Sb. rozh.
Nebyla-li známa čistá hodnota dědictví, stanoví se v řízení o žalobě o neplatnost závěti odměna advokáta za poskytování právní pomoci podle § 4 odst. 3 vyhl. min. sprav. č. 50/1965 Sb.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. prosince 1966, 5 Cz 161/66.)
Státní notářství v Lounech projednávalo dědictví po R. B., zemřelém dne 8. 8. 1964; dědici zůstavitele ze závěti byli žalovaná a její manžel F. A.
V průběhu řízení o dědictví podal žalobce - jeden z sourozenců zůstavitele - proti žalované (nikoli také proti jejímu manželovi jako druhému dědici ze závěti) žalobu o určení neplatnosti závěti. V odůvodnění žaloby zdůraznil, že podle jeho názoru nebyl zůstavitel v době zřízení závěti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý k tomu, aby platně projevil svou vůli; uvedl také, že dědictví tvoří nemovitosti v hodnotě 43 676,78 Kčs a televizor zn. Carmen v hodnotě 3000 Kčs.
Okresní soud v Lounech žalobu zamítl a žalobci uložil povinnost, aby hradil náklady řízení žalované v celkové částce 4695 Kčs v měsíčních splátkách po 250 Kčs. Výši nákladů žalované určil - vedle hotových výloh 20 Kčs - s přihlédnutím k položce 17 sazebníku, připojeného k nař. min. spravedlnosti č. 115/1951 Sb. (advokátnímu tarifu). Za cenu uplatněného nároku ve smyslu položky 17 sazeb. považoval soud 46 676,78 Kčs, tj. žalobcem udanou obecnou cenu majetku zůstavitele.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek soudu prvého stupně potvrdil (včetně výroku o nákladech řízení) a žalobci uložil povinnost, aby hradil také náklady odvolacího řízení žalované v celkové částce 1360 Kčs; výši těchto nákladů žalované určil soud druhého stupně - opět vedle hotových výloh 20 Kčs - s přihlédnutím k položce 26 sazebníku, připojeného k vyhl. min. spravedlnosti č. 50/1965 Sb. (novému advokátnímu tarifu). Za cenu uplatněného práva ve smyslu položky 26 sazebníku považoval soud druhého stupně stejně jako dříve soud prvého stupně 46 676,78 Kčs, tj. žalobcem udanou obecnou cenu