Input:

R 45/1967 (tr.); I. Trestní řízení.; II. Přípravné řízení.; III. Manko Garance

č. 45/1967 Sb. rozh. tr.
I. Úkol znalce je třeba určit tak, aby byl důsledně omezen na objasnění skutečností, k němuž je třeba odborných znalostí. Znalci proto nelze stanovit úkol obstarat pro účely trestního řízení důkazné prostředky.
II. Účelem předběžného projednání obžaloby není řešit otázku viny na podkladě zevrubného rozboru a vyhodnocení důkazů tak jako při hlavním líčení, nutno však v každém případě hodnotit výsledky přípravného řízení z hlediska, zda odůvodňují postavení obviněného před soud.
III. Je-li předmětem trestního stíhání vznik manka, musí být už v přípravném řízení objasněn způsob a příčiny jeho vzniku jakož i podíl pachatele na tom.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 21. 3. 1967 - 1 Tz 9/67.)
Okresní prokurátor pro P. podal na obviněnou obžalobu pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 a 2 tr. zák.
Okresní soud při veřejném zasedání dne 12. srpna 1966 obžalobu okresního prokurátora předběžně projednal a usnesením z téhož dne sp. zn. T 276/66 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil věc okresnímu prokurátoru k došetření.
Ke stížnosti okresního prokurátora krajský soud usnesením ze dne 25. srpna 1966 sp. zn. 2 To 138/66 rozhodl, že napadené usnesení okresního soudu se zrušuje a věc se vrací soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil Nejvyšší soud usnesení krajského soudu a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor pro P. podal na obviněnou obžalobu pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 a 2 tr. zák.
Podle žalobního návrhu se obviněná trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. dopustila tím, že od 21. září 1964 do 15. června 1965 krácením tržeb a odběrem zboží pro vlastní potřebu bez zaplacení zavinila manko v částce nejméně 37 415,- Kčs, tedy že si přivlastnila věc z majetku v socialistickém vlastnictví, která jí byla svěřena, přičemž čin spáchala výdělečně a způsobila jím značnou škodu. Trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1, odst. 2 tr. zák. pak měla spáchat tím, že v téže době ve funkci vedoucí prodejny neplněním svých povinností, zejména tím, že nevedla řádně doklady, neodesílala pravidelně celou tržbu, nevěnovala náležitou pozornost uložení zboží, zavinila další ztrátu v částce nejméně 72 618,85 Kčs, tedy že porušila důležitou povinnost, uloženou jí podle zákona a jednáním svědčícím o neodpovědném postoji k majetku, který je v socialistickém vlastnictví, způsobila z nedbalosti na takovém majetku značnou škodu.
Okresní soud při veřejném zasedání dne 12. srpna 1966 obžalobu okresního prokurátora předběžně projednal a usnesením z téhož dne sp. zn. T 276/66 podle § 188 odst. 1, písm. f) tr. ř. vrátil věc