Input:

45/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění účinném k 10.12.1998, platné do 9.1.2001 Archiv

č. 45/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění účinném k 10.12.1998, platné do 9.1.2001
[zrušeno č. 20/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. června 1966
o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, změna kompetencí
185/1990 Sb.
(k 1.6.1990)
ruší § 34 odst. 1 bod 1.
14/1998 Sb.
(k 6.3.1998)
ruší § 11 a 12
292/1998 Sb.
(k 10.12.1998)
ruší § 29 odst. 2 a § 30
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány k provedení § 4 odst. 3 a 4, § 7, 9, 16, § 70 odst. 1, § 71 odst. 2 a § 78 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Předmětem péče o vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce i dále jen „zdravé životní podmínky“) jsou
a) zdravý stav ovzduší, vody, půdy a ostatních složek životního prostředí, zejména sídlišť, rekreačních a lázeňských oblastí, obytných a jiných budov, veřejně přístupných míst a okolí závodů, jakož i zařízení osobní dopravy, tělovýchovných zařízení a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu (péče o všeobecnou a komunální hygienu),
b) zdravá výživa obyvatelstva (péče o hygienu výživy) a uspokojování obyvatelstva zdravotně nezávadnými předměty běžného užívání (péče o hygienu předmětů běžného užívání),
c) zdravý vývoj dětí a dorostu, především pokud jde o výchovné prostředí a způsob výchovy (péče o hygienu dětí a dorostu),
d) příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících (péče o hygienu práce).
ČÁST DRUHÁ
HLAVA PRVNÍ
PÉČE O VŠEOBECNOU A KOMUNÁLNÍ HYGIENU
Oddíl 1
Vytváření a ochrana zdravého stavu ovzduší
§ 2
(1) Vzduch v životním prostředí musí vyhovovat hygienickým požadavkům a musí být chráněn před znečišťováním prachem, popílkem, kouřem, plyny, párami a pachy, popřípadě i jinými látkami ohrožujícími zdraví (dále jen „škodliviny“).
(2) Zásadní hygienické požadavky a nejvyšší přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v ovzduší stanoví hlavní hygienik Československé socialistické republiky.1) Bližší hygienické požadavky a přípustné hodnoty ostatních škodlivin stanoví v jednotlivých případech podle místních podmínek krajští a okresní hygienici.
§ 3
(1) Plánování, projektování, výstavba a přestavba závodů musí být prováděna tak, aby při jejich provozu bylo lze dodržovat hygienické požadavky a hodnoty stanovené podle § 2; toto ustanovení platí také pro plánování, projektování, výrobu a přestavbu zařízení včetně dopravních prostředků.
(2) U závodů a zařízení, která jsou již v provozu, je nutno činit soustavně všechna opatření, aby množství škodlivin v ovzduší bylo postupně sníženo alespoň na stanovené hodnoty.
(3) Rovněž při všech ostatních činnostech je každý povinen v oboru své působnosti dbát, aby nebylo nepříznivě ovlivňováno ovzduší, a za tím účelem činit všechna potřebná opatření.
§ 4
V lázeňských, klimatických a rekreačních místech a v okolí zdravotnických, výchovných a tělovýchovných zařízení musí se vytvářet zdravé ovzduší a jeho ochraně musí se věnovat zvláštní pozornost; musí se v nich zabránit vzniku jakýchkoliv nových zdrojů znečištění. Všechny dosavadní zdroje znečišťování vzduchu musí být z nich urychleně odstraňovány.
§ 5
(1) Kolem závodů a