Input:

45/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, platné do 12.11.1995 Archiv

č. 45/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, platné do 12.11.1995
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. března 1964,
kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví k provedení § 85 odst. 2, § 161 odst. 2, § 169, 184 písm. a) a c), § 197, 232 odst. 3, § 236, 253, 261, 274, 281 odst. 2, § 282 odst. 2 a 3, § 310 odst. 3, § 318, 320, 387 odst. 1, § 394 odst. 1, § 434 odst. 1, § 444, 445, 447 odst. 2, § 448 odst. 2, § 449 odst. 2 a § 491 odst. 2 občanského zákoníku:
Prodlení s plněním peněžitého dluhu
(K § 85 odst. 2)
§ 1
(1)  Výše úroků z prodlení činí 3 procenta ročně.
(2)  Výši úroků z prodlení u půjček poskytovaných organizacemi občanům upravuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům.
Drobné opravy a obvyklé udržovací náklady souvisící s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení
(K § 161 odst. 2 a § 197)
§ 2
(1)  Drobnými opravami souvisícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(2)  Drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů a uvedených místností, jejichž příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu zjištěný podle platných cenových předpisů, nepřevýší částku 50, - Kčs. Provádí-li se na téže věci více oprav, které spolu souvisí, je rozhodující součet nákladů na všechny tyto opravy.
§ 3
Náklady spojené s obvyklým udržováním bytů a místností nesloužících k bydlení (dále jen „obvyklé udržovací náklady”) jsou náklady za práce, které se obvykle při delším užívání provádějí, jako např. malování, včetně opravy omítek, odhmyzování, napouštění xylolitové podlahy, drátkování a pastování parket, udržování dřevěného obložení stěn, opravy vestavěného nábytku (opravy a výměny příčlí, zámků a nátěry).
§ 4
Uživatel není povinen hradit náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, vznikla-li jejich potřeba dříve, než místnosti převzal, nebo jestliže vznikly jako důsledek oprav, které je povinna nést organizace.
§ 5
Není-li jiné dohody, hradí uživatelé bytů se společným příslušenstvím náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, spojené s užíváním společného příslušenství poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí. Uživatelé místností nesloužících k bydlení hradí tyto náklady podle poměru plochy, kterou užívají.
§ 6
(1)  Ustanovení § 2 až 5 se vztahují i na byty a místnosti nesloužící k bydlení v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a na byty a místnosti nesloužící k bydlení přenechané k užívání v rodinných domcích.
(2)  Ustanovení § 2 až 5 se nevztahují na byty a místnosti nesloužící k bydlení užívané představiteli, členy a pracovníky zastupitelských úřadů, mezinárodních organizací a institucí (§ 75 písm. a) a