Input:

45/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 45/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 140/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 1. června 1963
o povinných a pracovních výtiscích
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu, vnitra a financí podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:
§ 1
(1) Povinnost odevzdat výtisky k účelům podle této vyhlášky se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), vydané nebo vytištěné
a) v Československé socialistické republice,
b) v cizině, má-li nakladatel (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.
(2) Tiskovinou podle této vyhlášky se rozumějí zejména knihy, hudebniny a jiné neperiodické publikace1) , noviny a časopisy2) , rozmnožené tiskem nebo jiným podobným způsobem, jakož i další druhy tiskovin podle dohody mezi ministerstvy školství a kultury a spotřebního průmyslu.
(3) Povinnost podle této vyhlášky se nevztahuje na
a) tiskoviny, jež slouží hospodářským a společenským potřebám (vzorníky, ceníky, blankety, rodinná oznámení apod.), obsahují-li výlučně jen údaje shodující se s účelem tiskoviny,
b) sbírky oběžníků, určené pro vnitřní potřebu a obsahující toliko pokyny úřadů, jiných orgánů státní správy a podniků, jakož i na úřední spisy a jejich součásti,
c) tiskoviny sloužící vnitřní nebo odbytové potřebě podniků,
d) tiskoviny rozmnožené psacím strojem nebo rozmnožovacím strojem3) ,
e) cenné papíry a cenné známky všeho druhu.
§ 2
(1) Při každém vydání neperiodické publikace je nakladatelství oprávněno vytisknout nad stanovený náklad 100 výtisků (tzv. přetisk), určených k bezplatnému použití jako
a) povinné výtisky podle § 3,
b) pracovní výtisky podle § 4.
(2) Do přetisku se nezapočítávají výtisky autorské.4)
(3) Výši přetisku u novin a časopisů stanoví Československé ústředí knižní kultury na návrh vydavatele.
§ 3
Povinné výtisky
(1) Po dvou povinných výtiscích všech tiskovin obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze a Státní knihovna Československé socialistické republiky v Praze, jeden výtisk Matice slovenská v Martině.
(2) Kromě výtisků uvedených v odstavci 1 obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze další dva povinné výtisky tiskovin vydaných v českých krajích.
(3) Vedle příjemců uvedených v odstavci 1 obdrží Slovenské ústředí knižní kultury v Bratislavě tři povinné výtisky tiskovin vydaných na Slovensku.
(4) Po jednom výtisku všech tiskovin s výjimkou
a) pohlednic,
b) učebních osnov,
c) dvojrozměrných učebních pomůcek,
d) učebních textů rozmnožovaných pouze pro potřebu jednotlivých škol,
e) krajského a místního tisku (krajských a okresních novin a závodních časopisů) obdrží dále:
1. Státní vědecká knihovna v Plzni,
2. Krajská knihovna v Českých Budějovicích,
3. Státní vědecká knihovna v Liberci,
4. Státní vědecká knihovna v Hradci Králové,
5. Státní vědecká knihovna v Brně,