Input:

č. 45/1963 Sb. rozh., Garance

č. 45/1963 Sb. rozh.
V jakém rozsahu může soud, který rozhoduje o příkazu k vyklizení, provádět skutková zjištění.
(Rozhodnutí presidia krajského soudu v Praze z 9. listopadu 1962, Co 9/62)
Místní národní výbor v Zadní Třebáni svou bytovou komisí vydal povinné straně dne 18. 6. 1962 příkaz k vyklizení z důvodu § 49 zák. č. 67/1956 Sb. ve znění vyhlášky č. 9/1962 Sb. Její odvolání bylo radou MNV v Zadní Třebáni zamítnuto dne 31. 7. 1962.
Okresní soud v Berouně v řízení podle § 43 odst. 3 zák. č. 67/1956 Sb. ve znění vyhlášky č. 9/1962 Sb. příkaz k vyklizení potvrdil. Na tomto základě byla povolena exekuce.
Krajský soud v Praze rozhodl k presidiu ke stížnosti pro porušení zákona podané krajským prokurátorem, že rozhodnutím okresního soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Jestliže jako důvod příkazu k vyklizení se uplatňuje skutečnost, že povinná strana užívá byt bez vážných důvodů jen občas a trvale se zdržuje u své dcery v Praze, bylo povinností soudu přezkoumat, zda příkaz byl vydán v souladu se zákonem. K tomu je nezbytně nutné také učinit na základě provedení potřebných důkazů skutková zjištění, z nichž lze dospět k právnímu názoru, že byl dán důvod podle § 49 cit. zák. o hospodaření s byty k vydání příkazu k vyklizení.
V daném případě bylo tvrzeno povinnou stranou již v jejím odvolání proti příkazu k vyklizení vydanému komisí MVN, že tato jen v zimních měsících v době velkých mrazů se zdržuje u své dcery v Praze, protože ve vyklizovaném bytě je komín pouze v jednom pokoji a jen v tomto pokoji je možno topit, zatím co ostatní pokoje nejsou na vytápění zařízeny. Vedle toho bylo tam tvrzeno, že povinná strana už od 28. 4. 1962 po mozkovém iktu musí ležet, a to ve svém bytě. O těchto tvrzeních byly nabídnuty důkazy, mimo jiné též lékařské potvrzení o zdravotním stavu povinné strany.
Obdobná tvrzení byla učiněna i u okresního soudu.
Okresní soud nijak si neprošetřil správnost těchto tvrzení a rozhodl prakticky bez spolehlivých skutkových zjištění. V řízení podle § 43 odst. 3 zákona o hospodaření s byty nelze činit zjištění skutková jen z příkazu k vyklizení, který má přezkoumat. Tím by přezkoumání ztrácelo smysl. Jestliže pak okresní soud ke zjištění použil usnesení rady MNV, pochybil, protože toto usnesení učinil týž orgán, který rozhodl o odvolání proti příkazu k vyklizení.
I kdyby byl okresní soud vzal za zjištěná tvrzení při ústním jednání dcerou povinné strany, nemohlo by to postačit k závěru o tom, že její matka užívá předmětného bytu jen občas, a to bez vážného důvodu. Na takový závěr nelze soudit z toho, že uživatelka bytu v zimě za mrazů po dobu 2 - 3 měsíců se zdržuje u své dcery z toho důvodu, že její byt v Zadní Třebáni se dá špatně vytápět. S tímto se "nelze vypořádat ani odkazem na to, že už vlastnice domku měla učinit dávno příslušná opatření. Bez dalších zjištěných okolností nelze také říci, že uživatelka se nemusí léčit ve středisku v Praze, nýbrž že se může léčit v Zadní Třebáni. Především však bylo úplně opomenuto, že uživatelka bytu utrpěla mozkový iktus a musí ležet, a že leží ve svém bytě. Bylo přehlédnuto, že dne 8. 9. 1962 vydal obvodní lékař střediska OÚNZ Praha-západ potvrzení o léčení uživatelky bytu a o jejím zdravotním