Input:

č. 45/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 45/1963 Sb. rozh. tr.
K výklade ustanovení na ochranu majetku v socialistickom vlastníctve, trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 tr. zák., trestného činu podielnictva na škodu majetku v soc. vlastníctve podľa § 134 tr. zák., trestného činu zneužívania soc. podnikania podľa § 120 tr. zák. K rozlišovaniu spolupáchateľstva od účastenstva (§ 9, 10 tr. zák.).
Za škodu spôsobenú trestným činom proti majetku treba považovať škodu vzniklú tým, že ten, komu vec náležala, o túto prišiel. Pokiaľ sa obžalovaný na takejto škode vedome podieľa, porušuje povinnosti v zmysle § 337 obč. zák.
V novej právnej úprave treba vychádzať z toho, že pri hodnotení stupňa nebezpečnosti trestných činov pre spoločnosť podmieňujúceho použitie vyššej trestnej sadzby (§ 88 tr. zák.) sa podradenie trestnej činnosti pod prísnejšie ustanovenie pre podstatne vyšší stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť a súčasne mimoriadne zmiernenie trestu vzhľadom na výnimočné okolnosti prípadu (§ 40 ods. 1 tr. zák.) navzájom vylučujú.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 6. mája 1963 - 9 Tz 19/63)
Rozsudkom okresného súdu v Lipt. Mikuláši boli obžalovaní P. a B. uznaní vinnými, že P. ako skladník liehovín Stredoslovenských konzervární a liehovarov v závode v Liptovskom Mikuláši od r. 1956 až do r. 1962 odcudzil najmenej 1700 l liehovín, ktoré potom prostredníctvom B., skladníka Stredoslovenského veľkoobchodu, závod 09 - 04 v Lipt. Mikuláši odpredal obžalovaným R., I., a M., čím spôsobili Stredoslovenským liehovarom a konzervárniam v Lipt. Mikuláši škodu v čiastke 119 435,- Kčs. Konanie obžalovaných P. a B. bolo posúdené ako rozkrádanie majetku v soc. vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 4 tr. zák.
Obžalovaní R., I. a M. boli tým istým rozsudkom uznaní vinnými trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) tr. zák. za to, že ako vedúci predajní prevzali od spoluobžalovaného B. bez fakturácie a bez dodacích listov liehoviny, ktoré potom v predajniach, kde boli zamestnaní, odpredali.
Takto odpredal:
R. v rokoch 1960 - 1962 celkom 650 l liehovín za Kčs 51 650,-, pričom pre seba získal ku škode Stredoslovenských konzervární a liehovarov v Lipt. Mikuláši Kčs 13 650,-,
I. v rokoch 1956 - 1958 odpredal podľa rozsudku celkom 750 l liehovín v hodnote 44 202,50 Kčs a získal pre seba ku škode toho istého podniku 10 750,- Kčs a
M. v rokoch 1959 - 1960 odpredal 300 l liehovín v hodnote 23 572,50 Kčs a sám získal takto 6300,- Kčs ku škode toho istého podniku.
Okrem toho bol obžalovaný B. uznaný vinným trestným činom rozkrádania majetku v soc. vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. za to, že od r. 1954 do r. 1962 odcudzovaním liehovín spôsobil ako skladník manko v čiastke 2155,24 Kčs ku škode Stredoslovenského veľkoobchodu v Lipt. Mikuláši.
Okresný súd uložil za to všetkým obžalovaným tresty odňatia slobody s použitím § 40 tr. zák., pričom tieto tresty obžalovaným R., I. a M. podmienečne odložil. Okrem toho uložil okresný súd B. podľa § 51 písm. a) tr. zák. trest prepadnutia majetku a všetkým obžalovaným podľa § 49 ods. 1 tr. zák. zákaz činnosti hmotne odpovedných pracovníkov v potravinárskom