Input:

45/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území Garance

č. 45/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. dubna 1962
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
Dne 2. srpna 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 31. ledna 1962. Schválení vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 a schválení vládou Republiky Ghana nótou rovněž ze dne 14. března 1962.
Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 14. března 1962.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která byla otevřená k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a
přejíce si uzavřít dohodu o zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území, jež by doplňovala výše uvedenou Úmluvu,
dohodli se takto:
Článek 1
Pro účely této Dohody, nebude-li souvislost vyžadovat jinak
a)  výraz „Úmluva” znamená Úmluva o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny doplňky těchto příloh nebo Úmluvy podle jejího článku 90 a 94;
b)  výraz „letecké úřady” znamená: pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor a kterékoliv osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává uvedené ministerstvo; pokud jde o Ghanu, ministra odpovědného za civilní letectví a kterékoliv osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává tento ministr;
c)  výraz „určený letecký podnik” znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana v souladu s článkem 3 této Dohody písemně oznámí druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat letecké služby na tratích uvedených v tomto oznámení;
d)  výraz „přechod na letadlo o jiné kapacitě” znamená provozování leteckých služeb určeným leteckým podnikem takovým způsobem, že pro jeden úsek trati je použito letadla rozdílné kapacity od letadel používaných na jiném úseku trati;
e)  výraz „územní” znamená ve vztahu k určitému státu pozemní oblasti a přilehlé k nim pobřežní vody a
f)  výrazy „letecká dopravní služba”, „mezinárodní letecká dopravní služba”, „letecký dopravní podnik” a „přistání pro neobchodní účely” mají význam, určený jim článkem 96 Úmluvy.
Článek 2
(1)  Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za