Input:

č. 45/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 45/1961 Sb. rozh. tr.
Trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák. předpokládá naplnění obou znaků, tj. vyhýbání se poctivé práci a nekalý způsob obživy.
Pokud se pachatel pouze vyhýbal řádné práci, jde pouze o přestupek podle § 72 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. prosince 1960 - 14 To 140/60)
Lidový soud Brno-venkov uznal obžalovaného vinným trestným činem příživnictví podle § 188a tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. spáchané podle tvrzení rozsudku tím, že od roku 1956 až do měsíce května 1960 střídal velmi často zaměstnání, ze kterých byl ve všech případech propuštěn pro špatnou pracovní morálku, a od měsíce ledna do měsíce května nepracoval vůbec a nechával se živit svou rodinou, takže po celé období od roku 1956 do měsíce května 1960 žil na úkor naší společnosti. Podle zjištění lidového soudu se obžalovaný nechával živit svou manželkou, vypůjčoval si i drobné obnosy od svých známých a dne 4. 4. 1960 v odpoledních hodinách v Přibyslavicích, okr. Brno-venkov, odcizil A. z Přibyslavic jednu slepici. Zato mu uložil podle § 188a tr. zák. a za použití § 22 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání 10 (deseti) měsíců nepodmíněn.
Krajský soud v Brně podle § 275 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil a věc vrátil prokurátoru k došetření.
Z odůvodnění:
Odvolání, podané proti rozsudku obžalovaným, uplatňuje námitky proti výroku o vině a domáhá se zmírnění trestu.
Odvolací soud, přezkoumávaje na podkladě tohoto odvolání napadený rozsudek i řízení jemu předcházející, shledal vady, pro které je na místě rozsudek zrušit a vrátit věc prokurátoru k došetření.
Jak prokurátor, tak i lidový soud předně přehlížejí, že ustanovení § 188a tr. zák. o trestném činu příživnictví bylo zavedeno teprve dne 1. ledna 1957, kdy nabyla účinnosti novela k trestnímu zákonu. Nemůže být proto obžalovaný stíhán pro tento trestný čin, spáchaný v době před 1. lednem 1957.
I když obžalovaný, jak z celého spisového materiálu vyplývá, je skutečně osobou nevalných povahových vlastností, mající velmi špatný vztah k řádné a poctivé práci, přece je nezbytně nutno jeho trestnou činnost náležitě objasnit, zejména aby byl shledán bezpečný podklad pro úsudek, že trestný čin příživnictví byl páchán po dobu od 1. ledna 1957 do