Input:

R 45/1960; Pojištění Garance

č. 45/1960 Sb. rozh.
Otázka dodatočného zaplatenia dlžného poistného družstevníkom je upravená špeciálnym ustanovením § 7 vl. nar. č. 56/1956 Zb.; všeobecných zásad § 39 vety druhej zák. č. 55/1956 Zb. nie je možno použiť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. marca 1960, 4 Cz 17/60.
Ľudový súd v Banskej Bystrici zistil nárok navrhovateľa na invalidný dôchodok, keď na základe posudku krajskej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia došiel k záveru, že navrhovateľ je pre svoje choroby celkom invalidný a že sú u neho splnené podmienky § 9 vl. nar. č. 56/1956 Zb. a § 1 ods. 2 vyhl. č. 250/1956 Ú. l.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvej stolice potvrdil. Svoje rozhodnutie odôvodnil okrem iného tým, že navrhovateľ preukázal potvrdením ONV - odboru sociálneho zabezpečenia, že dlžné poistné zaplatil a že žiadne nedoplatky nemá, takže je teda aj táto podmienka, t. j. zaplatenie dlžného poistného splnená.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 7 vl. nar. č. 56/1956 Zb. patria družstevníkovi dávky dôchodkového poistenia, ak sú splnené podmienky pre nárok na dávku a ak splatné poistené za celý čas trvania poistenia je zaplatené. Je teda predpokladom pre priznanie dávky dôchodkového poistenia tiež zaplatenie dlžného poistného (porov. § 23 vyhl. č. 43/1957 Ú. l.) za celý čas trvania poistenia. Uvedené vládne nariadenie v § 7 stanoví potom výslovne výnimku z požiadavku zaplatenia splatného poistného, ak určuje, že poistné dlžné za čas najvýš jedného roka pred vznikom nároku na dávku, môže byť doplatené do 6 mesiacov po vzniku nároku. V podstate toho istého obsahu, aj keď s prísnejšie formulovanými podmienkami, má