Input:

č. 45/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 45/1958 Sb. rozh. tr.
Pre započítanie väzby do trestu (§ 342 ods. 1 tr. por., § 23 tr. zák.), je treba vychádzať z toho, ak odsúdený nebol prepustený skôr, že väzba trvá do dňa nariadenia výkonu trestu predsedom senátu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. februára 1958, 1 To 73/57.)
Krajský súd (predseda senátu) v Žiline uznesením započítal podľa § 342 ods. 1 tr. por. odsúdenému od 14. marca do 8. augusta 1957 väzbu do bezpodmienečného trestu odňatia slobody v trvaní jedného roku, ktorý bol odsúdenému uložený rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 14. marca 1957, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 25. júna 1957, za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve.
Najvyšší súd zamietol sťažnosť odsúdeného.
Odôvodnenie:
V sťažnosti podanej včas proti uzneseniu krajského súdu vytýka odsúdený nesprávnosť uznesenia, pokiaľ ním bola započítaná väzba do 8. augusta 1957 a namieta, že rozsudok súdu druhej stolice bol vyhlásený 25. júna 1957, takže krajský súd mal započítať väzbu len do tohto dňa.
Najvyšší súd preskúmal v zmysle § 160 ods. 1 tr. por. správnosť napadnutého uznesenia a aj konanie, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo a došiel k záveru, že sťažnosť nie je dôvodná.
Podľa § 342 ods. 1 tr. por. má