Input:

č. 45/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 45/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Odmietnutie odvolania pre chyby v zmysle § 174 ods. 1 o. s. p. je odôvodnené iba vtedy, ak odvolanie nemožno vecne vybaviť. Vecnému vybaveniu odvolania však neprekáža, že účastník v ňom neuviedol, či odvolací súd má napadnutý rozsudok zrušiť alebo zmeniť. Je vždy vecou odvolacieho súdu rozhodnúť, či má rozsudok zrušiť alebo zmeniť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. januára 1957, Cz 646/56.)
Ľudový súd v Bratislave vyhovel žalobe, ktorou sa žalobca domáhal na žalovanom zaplatenia pohľadávky za opravu auta. Ľudový súd zistil, že žalovaný učinil objednávku na opravu auta vo vlastnom mene uznávajúc svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú na podnikovom aute, ktoré neoprávnene pre seba použil.
Žalovaný podal včas odvolanie, v ktorom presne označil rozsudok, ktorý napáda, a ako dôvod uviedol, že havária mohla nastať v dôsledku chybnosti auta po oprave vykonanej v závode žalujúceho podniku asi týždeň pred haváriou. Vytýkal, že súd nevypočul ponúknutých svedkov. Ľudový súd vyzval žalovaného, aby do 15 dní podal odvolanie, ktoré má obsahovať označenie rozsudku a časť rozsudku, proti ktorému sa podáva odvolanie, odvolací návrh, odvolacie dôvody poprípade i nové skutkové tvrdenia, a to v dvoch exemplároch pod následkami uvedenými v § 45 ods. 3 o. s. p. Žalovaný v stanovenej lehote podal dvojmo odvolanie v podstate rovnakého obsahu, v ktorom uviedol ešte ďalších svedkov.
Krajský súd v Bratislave odvolanie odmietol s odôvodnením, že žalovaný neodstránil v danej lehote nedostatky odvolania, ktoré medziiným neobsahovalo odvolací návrh, hoci bol na odstránenie tejto chyby vyzvaný pod následkami § 45 ods. 3 o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú