Input:

R 45/1956 (tr.); Garance

č. 45/1956 Sb. rozh. tr.
Výkon funkce jednatele státní spořitelny je obstaráváním veřejných věcí ve smyslu § 75 odst. 10 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 16. března 1956, 1 Tz 2/56.)
Obvinění A a B byli jednatelé státní spořitelny. Obviněný A obstarával při tom v jednatelství spořitelny práce účetní, obviněný B práce pokladní. V době od 10. května 1953 do 11. července 1955 obviněný A, vyžádav si od obviněného B klíč od pokladny, vybíral nejdříve z hromadného účtu a pak z účtu jednotlivých zemědělců měsíčně různé částky, jichž používal ve svůj prospěch na nákup potravin, dobytka, k úhradě nákladů oprav ve svém hospodářství, jakož i na jiné potřeby své domácnosti, zejména na ošacení. Tyto machinace zakrýval tím, že falšoval podpisy příjemců na dokladech nebo vymazával číslice označující částky příjemců a přepisoval tyto částky ve svůj prospěch nebo vyplácel peníze bez předložení vkladních knížek a v těchto pak nezapisoval pohyb vkladů. Výše částek, kterých takto pro sebe použil, činí přes 48.000 Kčs. Tuto trestnou činnost obviněného A umožnil obviněný B tím, že neplnil svoje povinnosti, zejména pak tím, že obviněnému A půjčoval druhý klíč od pokladny a dovoloval mu, aby samostatně disponoval s peněžní hotovostí, ačkoliv měl obviněný B jako pokladník peníze sám vyplácet. Také zápisy do pokladní knihy prováděl teprve dodatečně na základě dokladů, které mu obviněný A předložil a svolil dokonce i k tomu, aby obviněný A sám vedl pokladní knihu, neúčastnil se pravidelného úřadování pro strany, nekontroloval a nepodepisoval spolu s obviněným A vkladní knížky, čímž umožnil vyplácení peněz bez vkladních knížek a konečně neprováděl ani řádně skontro po ukončení úřadování. Tyto své povinnosti porušoval, ačkoliv byl pravidelně o nich činiteli státní spořitelny poučován.
Lidový soud v Chrudimi uznal obviněného A vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a), c) tr. zák., obviněného B trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 písm. c) tr. zák. Hlavní trest byl obviněnému A uložen podle § 245 odst. 3 tr. zák., obviněnému B podle § 176 odst. 1 tr. zák. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona dovozuje, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon jednak v § 245 odst. 4 tr. zák., pokud obviněný A nebyl uznán vinným též podle tohoto ustanovení vzhledem k tomu, že způsobil „značnou“ škodu, jednak v § 176 odst. 2 písm. b) tr. zák., pokud též podle tohoto ustanovení nebyl uznán vinným obviněný B, když i jeho čin měl za následek, „značnou“ škodu.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Především nutno uvážit, zda výkon funkce jednatele Státní spořitelny je obstaráváním veřejných věcí ve smyslu § 75 odst. 10 tr. zák. K zodpovědění této otázky je třeba vycházet z významu a funkce spořitelen v naší společenské a hospodářské soustavě, jakož i z rozsahu a povahy funkce jednatele spořitelny. Základním úkolem spořitelen podle zák. č. 84/1952 Sb. o organisaci