Input:

č. 45/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 45/1956 Sb. rozh. obč.
Ve sporu o popření otcovství nelze žalobci uložit, aby žalovanému rodiči, který ve věci podlehl, nahradil podle § 131 o. s. ř. náklady řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 10. listopadu 1955, 9 Co 416/55.)
Lidový soud v Olomouci k žalobě matky vyslovil, že její manžel, první žalovaný, není otcem druhého žalovaného, nezletilého dítěte. Dále rozhodl, že matka je podle § 131 o. s. ř. povinna nahradit prvnímu žalovanému náklady řízení, neboť nedal příčinu k uplatnění nároku u soudu a včas jej uznal.
Krajský soud vyhověl stížnosti žalobkyně a k otázce, o kterou jde, uvedl v
v odůvodnění:
Soud prvé stolice odůvodnil výrok o nákladech řízení ustanovením § 131 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je sice účastník povinen nahradit náklady řízení odpůrci, který nezavdal příčinu k uplatnění nároku na soudě a včas ho uznal. Toto ustanovení se však nehodí na daný případ. V souzené věci jde o spor o popření otcovství k dítěti narozenému v manželství, tedy o spor, v němž se soud nesmí omezit k vyvrácení domněnky otcovství manžela matky na uznání žalovaného a ani spokojit se doznáním nebo souhlasnou