Input:

R 45/1954 (tr.); Garance

č. 45/1954 Sb. rozh. tr.
Bylo-li odvolání podáno na poštu v zákonné lhůtě, avšak adresováno prokuratuře, je pro posouzení, zda bylo podáno včas rozhodné, kdy došlo soudu, proti jehož rozsudku směřuje nebo odvolacímu soudu příslušnému o něm rozhodnout.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 5. ledna 1954 4 To 263/53.)
Lidový soud v Aši odsoudil obviněnou pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák., jehož se dopustila tím, že si jako účetní národního podniku ponechala ze svěřených jí peněz národního podniku částku 2.048 Kčs. Proti tomuto rozsudku, který byl vyhlášen v nepřítomnosti obviněné a této doručen dne 17. prosince 1953, podala obviněná dne 20. prosince 1953 na poštu odvolání, které adresovala okresní prokuratuře v Aši. Okresní prokuratura v Aši pak zaslala dne 22. prosince 1953 toto odvolání lidovému soudu v Aši, kam podle podacího razítka došlo dne 23. prosince 1953.
Krajský soud zamítl odvolání obviněné.
Z odůvodnění:
Odvolání obviněné bylo soudu podáno opožděně.
Podle § 62 odst. 4 písm. a) tr. ř. stačí k zachování zákonné lhůty, jestliže v ní bylo podání dáno na poštu a adresováno prokurátoru nebo soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout. Poněvadž v daném případě podáním bylo odvolání proti rozsudku lidového soudu v Aši, měla je obviněná podle citovaného ustanovení adresovat buď lidovému soudu v Aši, u něhož mělo být