Input:

č. 4496/2023 Sb. NSS, Školství: povinnost veřejné vysoké školy vydat doklady o absolvování studia s aktuálními osobní údaji absolventa po provedené změně pohlaví Garance

č. 4496/2023 Sb. NSS
Školství: povinnost veřejné vysoké školy vydat doklady o absolvování studia s aktuálními osobní údaji absolventa po provedené změně pohlaví
k § 4 odst. 6 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (v textu jen „vyhláška č. 3/2015 Sb.“)
k § 57 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Veřejná vysoká škola je na základě analogické aplikace § 4 odst. 6 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, povinna vydat na žádost svému absolventovi vysokoškolský diplom a jeho dodatek [jakožto doklady o absolvování studia ve smyslu § 57 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách] obsahující aktuální osobní údaje absolventa, pokud k jejich změně došlo v důsledku prodělané změny pohlaví.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 18. 4. 2023, čj. 60 A 76/2021-89)
Prejudikatura: č. 1953/2009 Sb. NSS, č. 2114/2010 Sb. NSS, č. 2838/2013 Sb. NSS a č. 4468/2023 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.; rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. 7. 2002, Christine Goodwin proti Spojenému království (stížnost č. 28957/95), a rozsudky ze dne 12. 6. 2003, Van Kück proti Německu (stížnost č. 35968/97), ze dne 23. 5. 2006, Grant proti Spojenému království (stížnost č. 32570/03), a ze dne 11. 9. 2007, L. proti Litvě (stížnost č. 27527/03).
Věc: M. S. M. proti Univerzitě Palackého v Olomouci o vydání osvědčení – vysokoškolského diplomu a dodatku.

V této věci Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci řešil právní otázku, zda je veřejná vysoká škola povinna vydat absolventovi nový vysokoškolský diplom včetně jeho dodatku s novými osobními údaji v případě, že absolvent podstoupí změnu pohlaví, v důsledku které se změní jeho osobní údaje.
Žalobce ještě jako M. M. v roce 2003 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia a v roce 2008 na téže fakultě absolvoval magisterský studijní program Psychologie. Poté podstoupil změnu pohlaví a změnil si jméno na M. S. M. V roce 2020 se obrátil na studijní oddělení Filozofické fakulty s žádostí o vydání stejnopisů svých vysokoškolských diplomů tak, aby odpovídaly jeho nové identitě po změně pohlaví. Ze studijního oddělení obdržel e-mailovou zprávu, z níž vyplývalo, že jeho žádosti nelze vyhovět, protože pro vydání stejnopisů diplomů neexistuje opora v zákoně. Téhož dne se s totožnou žádostí obrátil e mailovou zprávou na rektora žalované. Poté obdržel e-mail od vedoucí oddělení pro studium, z něhož se podávalo, že žalovaná žádosti nemůže vyhovět s odkazem na absenci právní úpravy. Žalobce se obrátil s totožnou žádostí na akademický senát žalované s prosbou o stanovisko a doporučení studijnímu oddělení. Následně rektor žalované sdělil žalobci přípisem, že po opětovně provedené analýze setrval na závěru, že stejnopisy diplomů se změněnými identifikačními údaji nelze žalobci vydat.
U krajského soudu se žalobce bránil žalobou proti