444/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.12.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 444/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. října 2005,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava uveřejněná ve Sb. zákonů, r. 2005, čá 177
 
 
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v čl. LXVI mění bod 2
tisková oprava uveřejněná ve Sb. zákonů, r. 2006, čá 116
 
 
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
ruší část šedesátou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část dvacátou pátou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část devátou
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část čtyřicátou pátou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část padesátou sedmou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část třicátou druhou
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část čtrnáctou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší část padesátou první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 456/2011 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova „územní finanční orgán3l“ nahrazují slovy „celní úřad“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. IV
V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova „finanční úřady“ nahrazují slovy „celní úřady“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o metrologii
Čl. V
V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova „finančnímu úřadu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.
ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. VI
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní:
㤠60e
Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.“.
2. V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Územní finanční orgán nebo celní úřad
 
 Nahoru